امروز: دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۷ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
یکشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد پیمانکاری (حفاری و خاکبرداری و حمل)

قرارداد پیمانکاری (حفاری و خاکبرداری و حمل)
به گزارشتمیم نیوز

 

این قرارداد در تاریخ ......... مابین شرکت که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت که تحت شماره ........ اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و با نمایندگی آقای ......... دارای امضا تعهدآور شرکت که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر تحت شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن هستند.

1-موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از انجام 1- حفاری به عمق ..... متر به مساحت ....... مترمکعب 2- خاک برداری 3- حمل به مساحت حداقل ..... کیلومتر به نشانی ................................................ مطابق نقشه ها و مشخصات فنی و دستورالعمل های صادره از طرف کارفرما یا نماینده وی که در طول مدت قرارداد به پیمانکار ابلاغ و به عنوان پیوست شماره ...... قرارداد محسوب خواهد شد.

2- تاییدات و تعهدات پیمانکار :

2-1- پیمانکار بدینوسیله اعلام می دارد که از کلیه مقتضیات و اوضاع و احوال موثر در انجام کار آگاه بوده و با وقوف کامل بر این امر متعهد انجام عملیات موضوع قرارداد شده است.

2-2- پیمانکار بدینوسیله اعلام می دارد که از کارگاه بازدید کرده و از طبیعت محل، راه های ارتباطی، شرایط عملیاتی و مقررات ایمنی کارفرما، تسهیلات موجود در منطقه، شرایط اقلیمی، آنچه برای اجرای عملیات لازم و در آن موثر است از جمله شرایط و روش های تامین نیروی انسانی، ضوابط و مقررات کارفرما در زمینه ساعت کار، تعطیلات، ایمنی و آتش نشانی و سایر مطالب مربوطه کاملاً مطلع شده و حق هیچگونه ادعایی به عنوان خسارت و هزینه های اضافی از بابت عواملی در این بند مذکور شد و سایر عوامل از این قبیل نخواهد داشت. در مورد رویدادهایی که به طور معقول برای یک پیمانکار قابل پیش بینی نباشد با توافق طرفین تعیین تکلیف خواهد شد.

2-3- پیمانکار باید کار موضوع قرارداد را بر طبق نقشه ها و مشخصات فنی مذکور در پیوست شماره ...... قرارداد و دستورالعمل صادره از سوی کارفرما انجام دهد هرگاه پیمانکار نسبت به دستورالعمل کتباً آن را با ذکر دلائل و مخصوصاً نتایج اجرای دستور در کیفیت کار، تضمینات، هزینه تمام شده و برنامه کلی طرح به کارفرما اعلام کند در صورتی که کارفرما نظر پیمانکار را تایید نکند پیمانکار ملزم به اجرای دستور کارفرما خواهد بود.

2-4- در صورتی که پیمانکار در نقشه ها و مشخصات با سایر مدارک قرارداد که کارفرما در اختیار او می گذارد اشتباهی تشخیص داد باید در نخستین فرصت و پیش از آغاز عملیات مربوط به آن قسمت مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و خواستار تصحیح آن شود به طور کلی هر گاه در جریان عملیات اشتباهی در موقعیت، ابعاد یا ترازبندی هر قسمت از عملیات مشهود گردد پیمانکار به درخواست کارفرما برای تصحیح آن طبق نقشه ها و مشخصا صحیح اقدام خواهد کرد. رسیدگی کارفرما در موارد مذکور به هیچ وجه مسئولیت پیمانکار را برای صحیح بودن آنها نفی نخواهد کرد پیمانکار باید کلیه نشانه ها و میله گذاری ها و میخکوبی ها و سایر علائم را برای مشخص کردن موقعیت دستگاه به دقت حفظ کند.

2-5- پیمانکار باید یک نفر مورد تایید کارفرما را با داشتن صلاحیت کافی به عنوان رئیس کارگاه و جانشین او از طرف خود معرفی کند رئیس کارگاه به عنوان نماینده تام الاختیار پیمانکار باید همواره مقیم کارگاه و در دسترس باشد و در مواقع بیماری یا مرخصی او جانشین وی باید حضور داشته باشد. رئیس کارگاه از طرف پیمانکار حق دریافت دستورات و راهنمایی هایی را که از طرف کارفرما داده می شود خواهد داشت و ابلاغ به رئیس کارگاه رد حکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود.

2-6- عملیات موضوع قرارداد باید به نحو شایسته و ماهرانه و توسط کارکنان با صلاحیت انجام شود و در اجرای آن کلیه وسایل و امکانات و ضوابط مربوطه به کار گرفته شود.

2-7- پیمانکار باید کلیه قوانین و مقررات جاریه کشور از جمله در مورد حداقل دستمزد تامین اجماعی، تعطیلات رسمی، و همچنین ضوابط و مقررات کاری در ارتباط با کارگران استخدامی خود را رعایت نماید.

ماده 3 – زمان انجام عملیات :

مدت انجام کل عملیات از زمان انعقاد قرارداد ...... شمسی و تاریخ شروع قرارداد از زمان تنظیم صورت جلسه تحویل کارگاه و شروع به کار پیمانکار فی مابین معاونت فنی کارفرما و پیمانکار خواهد بود.

3-1- پیمانکار موظف است ظرف ....... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد کارگاه را تجهیز و با ارائه نمودار سازمانی و جدول تجهیز نیروی انسانی شروع به کار نماید. نمودار سازمانی باید مشتمل بر تعداد افراد پست ها و تخصص کارکنان بوده و به تایید کارفرما برسد ضمناً پیمانکار باید مدارک مثبته سوابق کارکنان خود را ضمیمه نماید.

3-2- پیمانکار مکلف است برنامه زمان بندی را دقیقاً رعایت و پیشرفت کار را ماه به ماه به معاونت فنی کارفرما گزارش نماید.

ماده 4 – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

4-1- کارفرما در قبال اجرای تعهدات پیمانکار بر اساس صورت حساب های ماهیانه که به تایید دستگاه نظارت معاونت فنی و واحد حقوقی شرکت رسیده باید پرداخت می نماید نرخ های مذکور ثابت و لایتغیر بوده و شامل هیچگونه تعدیلی نخواهد بود.
مبلغ قرارداد با توجه به شرح کار از قرار هر مترمکعب .......... ریال جمعاً برآورد می گردد و هر مترمکعب اجرای کار بر طبق عملیات موضوع پیمان ....... ریال می باشد.

4-2- در صورت عدم رعایت برنامه زمانبندی و تاخیر در تحویل کارگاه جریمه و خسارت حداکثر تا ...... % مبلغ قرارداد به پیمانکار تعلق خواهد گرفت.

4-3- پیمانکار می تواند حداکثر معادل .......... مبلغ اولیه قرارداد را در قبال ارائه تضمین معتبر به عنوان پیش پرداخت دریافت نماید.

4-4- پیمانکار در پایان هر ماه به صورت کتبی گزارش کار خود را ارائه می نماید. رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت ماهیانه حداکثر ظرف ..... روز پس از دریافت آن انجام می گیرد، در صورت وجود ایراد بر صوت وضعیت ارائه شده کارفرما حداکثر معادل ........ % مبلغ کل آن را به صورت علی الحساب به پیمانکار پرداخت می نماید.

4-5- ....... % از مبلغ طبق پیشرفت فیزیکی کار و اجرای صحیح عملیات پروژه ....... درصد به پیمانکار پرداخت می شود.

4-6- ........ % از مبلغ پس از اجرای کل کار به پیمانکار پرداخت می شود.

4-7- تسویه حساب قطعی و نهایی پس از تحویل کار و با آزاد نمودن ضمانت نامه های پیمانکار و تایید واحد فنی و حقوقی پرداخت می گردد.

4-8- در صورت بروز و ظهور مواد خاص در حین حفاری خاکبرداری با ارائه گزارش کتبی به کارفرما همچون صخره یا سنگ های سخت و یا آب های زیرزمینی غیر قابل کنترل موضوع پس از تایید معاونت فنی کارفرما برابر فهرست بها در وجه پیمانکار قابل پرداخت است.

4-9- پیمانکار متعهد و ملزم است در مدت پیمان موضوع اجرای پیمان را به پایان برساند.

4-10- کارفرما حق نظارت عالیه را خواهد داشت ضمن آنکه ناظر مقیم از طرف کارفرما نسبت به عملیات موضوع پیمان نظارت خواهد کرد.

4-11- پیمانکار متعهد است بر طبق مشخصات فنی کار را انجام دهد، چنانچه ناظر کارفرما نسبت به کار اعتراضی داشته باشد ضمن اعلام کتبی در اصلاح و رفع نقص برآید در غیر این صورت کار در همان مرحله تا رفع عیب و نقص و اصلاح کامل متوقف خواهد شد.

4-12- پیمانکار اعلام نمود کلیه اسناد و مدارک و نقشه های موضوع قرارداد و مشخصات فنی را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه است و نسبت به امکان تهیه کارگران ساده و متخصص و راننده به تعداد کافی و فراهم نمودن تمامی تجهیزات، میزان دستمزدها و تامین ماشین آلات مورد نیاز اعم از لودر، گریدر کامیون باری و غیره برای حفاری، حمل و تخلیه به عهده پیمانکار است.

4-13- مسئولیت پاسخگویی به شکایات و مشکلات احتمالی کارگران و کارکنان و افراد تحت کنترل پیمانکار به عهده مشارالیه می باشد.

4-14- پیمانکار تعهد می نماید که بدون اجازه کتبی کارفرما تمام یا قسمتی از این قرارداد را به شخص یا اشخاص یا موسسه دیگر واگذار ننماید.

4-15- تامین کلیه ماشین آلات سوخت، ابزار تجهیزات وسایل ایمنی و نیروی انسانی لازم و وسیله ایاب و ذهاب و غذا و محل خواب و ... جهت اجرای کار در تعهد پیمانکار می باشد و کارفرما در این مورد تعهدی ندارد.

4-16- پیمانکار و کارکنان و سایر عوامل پیمانکار موظف و متعهد به رعایت کلیه نکات ایمنی محوله اشتغال بوده و کارفرما در قبال هرگونه حادثه هیچگونه مسئولیت حقوقی و قانونی ندارد پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارکنان با رعایت قانونی کار به عهده پیمانکار است .

4-18- ایجاد هرگونه بدهی و دیون به اشخاص و سازمان ها حتی جهت پیشرفت کار کارگاه  توسط پیمانکار هیچگونه تعهدی برای کارفرما بوجود نخواهد آرد و پیمانکار ملزم به پرداخت کلیه دیون خود می باشد.

4-19- پیمانکار نمی تواند به علت نداشتن امکانات مالی کارگاه را تعطیل نموده و از کارفرما تقاضای دریافت وجه نماید.

4-20- در صورت احراز عدم صلاحیت پیمانکار در اجرای کار، تاخیر در تجهیز کارگاه و آماده کردن آن، در شروع عملیات اجرای، تاخیر در اتمام کار، رها کردن کارگاه بدون سرپرست و یا تعطیل آن انتقال بدون اجازه کارفرما، عدم توانایی مالی، عدم صلاحیت اخلاقی به تشخیص کارفرما، ورشکستگی پیمانکار، عدم اجرای هر یک از موارد، پیمان تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت حقوق کارکنان، کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه و تعهدات و 10 % کسر وجه الضمان حسن انجام کار را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه ادعای خسارتی ندارد.

ماده 5 – تعهدات کارفرما :

5-1- کارفرما یک نسخه از نقشه ها را در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.
5-2- واگذاری زمین مورد پیمان با تعیین حدود اربعه به عهده کارفرما می باشد.
5-3- کلیه پرداخت ها طبق قرارداد حاضر می باشد.
5-4- معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان ناظر از ناحیه کارفرما می باشد.

ماده 6 – موارد فسخ قرارداد :

در صورت استنکاف پیمانکار پس از ابلاغ ....... اخطار ..... روزه از طرف کارفرما به پیمانکار برای انطباق خود با مفاد قرارداد و انجام تعهدات قرارداد در موارد زیر از طرف کارفرما قابل فسخ است.

6-1- تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمان بندی کار بیش از مضی مدت تعیین شده در برنامه برای آن کار.

6-2- هر گاه کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار قادر به اجرای مطلوب کار نمی باشد و ادامه کار توسط پیمانکار موجب ضرر و زیان وی خواهد شد.

6-3- رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهری بیش از ....... روز

ماده 7 – نشانی طرفین
کارفرما شرکت ........................
پیمانکار شرکت .......................

ماده 8 – نسخ قرارداد :

این قرارداد در ........ ماده تهیه و طرفین با تایید کلیه مراتب فوق قرارداد را در ....... نسخه که دارای ارزش یکسان است در تاریخ ....... در محل دفترکار واقع در ....... تنظیم و مبادله نمودند.


                     شرکت پیمانکار                                                                           شرکت کارفرما
                        امضا  و مهر                                                                                   امضا و مهر

 

بیشتر بخوانیم:

 قرارداد پیمانکاری (تعمیرات و بازسازی ساختمان)

 قرارداد بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار شرکت های تجاری

 قرارداد ثبت نام سایت و اجاره فضای اینترنتی

قرارداد حمل و نقل لوله و پلیکا

قرارداد حمل و نقل محموله از کشتی به کامیون+ 0
مخالفم - 1
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.