امروز: دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۵ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳
۱
۰
نسخه چاپی

قرارداد مقاطعه کاری پروژه ساختمانی

قرارداد مقاطعه کاری پروژه ساختمانی
به گزارشتمیم نیوز

 

این قرارداد در مورخه ....... فی مابین شرکت ...... با نمایندگی آقای ......... دارای معرفی نامه شماره ...... مورخ .......... صادره از سوی ......... که در این قرارداد صاحب کار (کارفرما) نامیده میشود از یک طرف و شرکت ......... و به شماره ثبت ....... به نمایندگی آقای .......... فرزند .......... طبق معرفی نامه شماره .......... مورخ ....... دارای شغل ......... که در این قرارداد (مقاطعه کار) نامیده می شود و محل اقامتگاه قانونی آن ........................... است منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای .......... که جزئیات آن به شرح ذیل عبارتند از :
1-    .............................
2-    ........................
3-    .........................

ماده2 – مدت قرارداد :

مدت این قرارداد از تاریخ ............ لغایت ......... می باشد.

ماده 3 – مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد .......... ریال است که صورت ریز آن به شرح زیر می باشد :
1-    اجرای ....... به متراژ ......... از قرار هر متر ........ ریال جمعاً ........... ریال .
2-    اجرای ....... به متراژ ......... از قرار هر متر ........ ریال جمعاً ........... ریال .
3-    اجرای ....... به متراژ ......... از قرار هر متر ........ ریال جمعاً ........... ریال .

ماده 4 –

مقاطعه کار ضمن عقد خارج لازم و متعهد می شود که موضوع تعهد مذکور در این قرارداد را حداکثر تا مدت تعیین شده به انجام برساند و تحویل کارفرما بدهد. در غیر این صورت به ازا هر روز تاخیر در تحویل از بابت ورورد خسارت مبلغ ......... ریال به عنوان وجه التزام خسارت وارده بدون هیچ قید وشرط و عذر و بهانه ای به کارفرما پرداخت نماید و کارفرما طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مجاز به برداشت مبلغ خسارت وارده و هزینه ها از مبلغ تضمین حسن انجام کار موضوع ماده 8 این قرارداد خواهد بود.

ماده 5 – محل قرارداد :

محل اجرای پروژه مذکور در این قرارداد ....... است که توسط ناظر تعیین شده از طرف کارفرما به مقاطعه کار ارائه و به رؤیت وی رسیده است و مقاطعه کار با علم و اطلاع و آگاهی کامل از موقعیت وضعیت منطقه و پروژه متعهد به انجام موضوع قرارداد گردید.

ماده 6 – نحوه پرداخت اجرت :

در هر مرحله با رعایت ماده 16 قرارداد صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از کارهای انجام شده توسط مقاطعه کار تنظیم و جهت تایید و امضا به صاحب کار ارائه می شود و پس از تایید و امضا و کسر کلیه کسورات قانونی اقدام به پرداخت اجرت می شود.

تبصره – این قرارداد فاقد هرگونه پیش پرداخت است.

ماده 7 – تضمین حسن انجام کار:

حسن انجام کار  کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل برای مدت ....... ماه توسط مقاطعه کار ضمن عقد خارج لازم تضمین می گردد که هر گاه نواقص و معایبی در ظرف مدت مزبور در کار مشاهده شود که این معایب ناشی از فعل مقاطعه کار و یا رعایت مشخصات و اصول فنی بوده باشد مقاطعه کار موظف و مکلف است آن معایب و نواقص را تاحداکثر در ....... روز / ماه بعد از ابلاغ کتبی کارفرما به هزینه خود رفع نماید و برای ضمان اجرایی این منظور مقاطعه کار چک، سفته، وثیقه نقدی یا ملکی، ضمانت نامه بانکی، .... (یا تضمین دیگر) را به مبلغ ........... ریال (تقریباً حدود 10 % الی 20 % کل مبلغ قرارداد) در وجه صاحب کار و با ظهرنویسی فردی موثق که مورد تایید کارفرما باشد صادر تا در صورت قصور و یا مسامحه از انجام تعهد کارفرما بتواند راساً اقدام به رفع نقص نموده و هزینه های آن را به علاوه ....... ریال کل قرارداد به عنوان خسارت از محل تضمین مزبور برداشت نماید یا از هر پرداخت به پیمانکار کارفرما ........ ریال را به عنوان حسن انجام کار کسر و تا تحویل قطعی کار چهت رفع نقص موارد مشاهده شده نگهداری می نماید.

ماده 8 – نظارت در اجراء :

کارفرما حق خواهد داشت در طول مدت قرارداد آقای / شرکت .......... را به عنوان ناظر جهت نظارت بر اجرای تعهد و حسن انجام کار تعیین نماید و متعهد به رعایت تذکرات و پیشنهادات وی بوده و باید آنها را در چهارچوب ضوابط و مقررات مهندسی و نقشه های ارائه شده منظور نظر قرار دهد.

تبصره – بدیهی است نظارت موضوع این ماده به هیچ عنوان رافع مسئولیت مقاطعه کار نخواهد بود و در صورت حدوث اختلاف نظر، نظر کتبی کارفرما ملاک عمل خواهد بود.

ماده 9 – کسورات قانونی :

پرداخت هرگونه عوارض، مالیات، بیمه و سایر حقوق دولتی و قانونی این قرارداد به عهده مقاطعه کار است.

ماده 10 – مواد اولیه :

صاحب کار مکلف است مواد اولیه و مصالح موضوع قرارداد را که تعهد نموده است جهت اجرای تعهد در محل اجرای پروژه در اختیار مقاطعه کار قرار دهد و وی موظف می باشد مصالح و مواد مزبور را صرفاً جهت انجام موضوع تعهد صرف کرده و مازاد آن را مسترد و یا تا پایان کار به صورت امانت نگهداری نماید.

تبصره – کارفرما موظف است مصالح مورد نیاز را ظرف مدت که در پیمان تصریح شده است بعد از اعلام نیاز کتبی پیمانکار در پای کار حاضر و آماده نماید.

ماده 11 –

مقاطعه کار حق ندارد موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً و یا به نحو اشاعه و شراکت به غیر واگذار نماید مگر بعضی از قسمت های آن را بر حسب موافقت کارفرما.

ماده 12 –

قوه قاهره : در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل سرما و یخبندان شدید، سیل و زلزله و امثالهم که موجبات وقفه و یا کندی اجرای موضوع تعهد را فراهم آورد تمدید مدت قرارداد تنها در صورتی امکان پذیر است که کارفرما ادامه کار را لازم بداند (مدت ایام قوه قاهره به مدت قرارداد افزوده می شود).

تبصره – در صورتی که مقاطعه کار ادعا نماید که وقوع یکی از علل فوق و تعطیلی کار موجب ورود خسارت غیر قابل جبرانی به وی شده، بدواً موضوع به صورت مذاکرات دوستانه حل و فصل و در صورت عدم تفاهم و توافق آقای ......... به عنوان داور مرضی الطرفین اظهارنظر خواهد نمود.

ماده 13-

مقاطعه کار ضمن  عقد خارج لازم حق هرگونه اختیار فسخ را از خود سلب و ساقط نمود و در صورت تخلف از مقررات این قرارداد حق فسخ با کارفرما خواهد بود و بعلاوه کارفرما در موارد ذیل نیز حق فسخ خواهد داشت.

الف- در صورتی که یک ماه از تاریخ قرارداد بگذرد و در این فاصله مقاطعه کار عملیات اجرای موضوع تعهد را شروع نکرده باشد.
ب -  تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما
ت – در صورت بروز حوادث قهری
ج- در هر مرحله از انجام تعهد به شرط آنکه ....... روز قبل از موضوع فسخ کتباً به مقاطعه کار اعلام شود.

ماده 14 –

مقاطعه کار موظف است در صورت تغییر آدرس و اقامتگاه قانونی حداکثر ظرف ...... روز آدرس جدید خود را کتباً به اطلاع کارفرما برساند، در غیر این صورت کلیه مراسلات، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس قدیم (مندرج در این قرارداد) ارسال و ابلاغ شده محسوب می گردد.

ماده 15 –

مقاطعه کار اعلام نموده در موقع عقد این قرار ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 و همچنین هیچ ممنوعیت قانونی دیگر در مورد این قرارداد نمی باشد و تعهد نمود تا انجام موضوع این قرارداد به هیچ وجه اشخاص مزبور را در این قرارداد سهیم و شریک ننماید و در صورتی که خلاف آن ثابت شود و یا در حین انجام کار تا تحویل آن به علتی مشمول ممنوعیت گردد، قرارداد فسخ میگردد.

ماده 16 –

مقاطعه کار متعهد گردید که تمامی مقررات قانون کار در مورد کارگران خود به مرحله اجرا درآورد.

ماده 17- تحویل موضوع قرارداد :

پس از آنکه مقاطعه کار عملیات موضوع قرارداد و یا هر قسمت مستقلی از آن را که کارفرما بنا به ضرورت های اجرایی درخواست تحویل آن را داشته باشد طبق نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه به اتمام رساند می تواند تقاضای تحویل کند و کارفرما ظرف ........ روز از تاریخ اعلام به بررسی و آزمایشات لازم جهت اطمینان و رعایت اصول فنی د رکار می پردازد و در صورتی که کار انجام شده مطلوب نباشد طی صورت جلسه ای با حضور مقاطعه کار، نقائص و معایب کار که به امضا طرفین خواهد رسید و محلی مناسب که بیش از ....... ماه نخواهد بود برای تکمیل کار به مقاطعه کار داده می شود و بعد از رفع نواقص و پایان مهلت، مجدداً توسط کارفرما بازدید به عمل می آید و در صورت رفع نواقص مزبور تحویل موضوع تعهد انجام خواهد شد و در غیر این صورت مطلق مواد 7 و 8 قرارداد عمل می گردد.

تبصره – در صورت استنکاف مقاطعه کار از امضا صورت مجلس فوق نظر ناظر و کارفرما قطعی بوده مگر اینکه به هزینه مقاطعه کار نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری جلب شود که در صورت اخیر نظر کارشناسان قاطع دعوی و برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده 18 – حل ا ختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد و مفاهیم عبارات قرارداد و یا حدود مسئولیت و تعهدات و منافع قراردادی طرفین، موضوع ابتدا از را ه مذاکرات دوستانه مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم حصول توافق و تراضی آقای ......... فرزند ...... به عنوان داور مرضی الطرفین موضوع را بررسی و رای نهایی را ارائه خواهد داد و رای داور مزبور غیر قابل اعتراض و قطعی خواهد بود مقاطعه کار به موجب این قرارداد و با علم و اطلاع از تمام قوانین و مقررات حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره – مقاطعه کار موظف است تا رفع اختلاف به ترتیب فوق، تعهداتی را که بر حسب قرارداد به عهده دارد انجام دهد.
این قرارداد در 18 ماده و .......تبصره با اعتبار حکم واحد در ....... نسخه تنظیم گردید.

                                 امضا مقاطعه کار                                                        امضا کارفرما صاحبکار

 

بیشتر بخوانیم:

 قرارداد کارگزاری اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

 قرارداد تخصیص قطعه زمین به منظور احداث واحد صنعتی

قرارداد نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان 

قرارداد فروش لوازم و تجهیزات آتش نشانی+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.