امروز: چهارشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی
دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۷
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد حمل و نقل محموله از کشتی به کامیون

قرارداد حمل و نقل محموله از کشتی به کامیون
به گزارشتمیم نیوز

 

قرارداد ذیل فی مابین شرکت ........ به نمایندگی آقای ........... اقامتگاه ........ که از این پس به اختصار صاحب کالا نامیده می شود از یک طرف و شرکت ..... به شماره ثبت .......... نزد ثبت شرکت ها ........... به نمایندگی ........ به عنوان متصدی حمل و نقل که از این پس به اختصار متصدی نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد :

موضوع و مدت قرارداد :

ماده 1 – موضوع قرارداد عبارت است از حمل و تحویل محمولات صاحب کالا از کشتی مبدا ......... پهلو داده شده در ......... به مقاصد داخلی تعیین شده از سوی صاحب کالا کتباً به متصدی اعلام خواهد گردید.

ماده 2 – مدت قرارداد از تاریخ ......... به مدت .......... می باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

تبصره – در صورتی که متصدی در مدت مذکور به هر دلیل موفق به حمل میزان مورد تعهد نگردد مکلف است نسبت به اتمام موضوع قرارداد اقدام نماید.

نرخ حمل، نحوه پرداخت و کسورات قانونی :

ماده 3 – نرخ حمل محمولات بر اساس توافق طرفین به ازاء هر ........ ریال تعیین می گردد که پس از انجام عملیات مربوطه قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

تبصره 1 – چنانچه حمل از کوتاهترین راه ممکن نباشد کرایه متعلقه بر اساس تایید پلیس راه مسیر طی شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 – هزینه دیماندوباسکول و نوبت و ترمینال و عوارض شهرداری به عهده صاحب کالا می باشد که پرداخت آن در صورتی انجام می شود که ضمن درج آنها در بارنامه قبوض مربوطه ضمیمه باشد.

تبصره 3 – حق توقف کامیون ها در مبدا بارگیری و در مقاصد برابر مقررات وزارت راه و ترابری با صاحب کالاست.

تبصره 4 – کسر کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیات نسبت به کلیه پرداخت ها راسا از سوی صاحب کالا به عمل خواهد آمد.

تعهدات متصدی :

ماده 4 – متصدی متعهد می گردد جهت حمل محمولات مورد قرارداد به تعداد کافی کامیون های لازمه را تامین نماید و الا مسئول کلیه خسارات وارده می باشد.

ماده 5 – متصدی مکلف است به اندازه کافی پرسنل در محل باسکول و اسکله و دفاتر صدور بارنامه آماده نموده و مسئولیت کلیه اعمال رانندگان و کارگران وکارمندان به عهده وی می باشد.

ماده 6 – متصدی مکلف است محمولات را سالم تحویل رانندگان داده و در صورت فساد یا مخلوط بودن با اجسام خارجی یا معیوب بودن محمولات مراتب را دقیقا در بارنامه قید نماید.
بدیهی است در غیر این صورت نمایندگان صاحب کالا در مقصد از تحویل گرفتن محموله خودداری نموده و متصدی حمل مسئول عواقب و خسارت های ناشیه خواهد بود.

ماده 7 – متصدی موظف است ظرف ..... روز پس از اعلام صاحب کالا وضعیت کامیون های به مقصد نرسیده را روشن نماید والا ملزم به پرداخت بهای محمولات به بالاترین نرخ موجود در بازارآزاد دریوم الاداء می باشد.

ماده 8 – تخلیه صفافی و بارگیری کالا از کشتی بر عهده متصدی نبوده و در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد.

ماده 9 – متصدی به هیچ عنوان حق انتقال موضوع قرارداد به غیر را ندارد.

تعهدات صاحب کالا :

ماده 10- صاحب کالا تعهد می نماید قبل از اعلام آمادگی کشتی جهت پهلو گرفتن در اسکله متصدی را در جریان امر قرار داده و حداقل ... ساعت قبل از آن برنامه حمل محمولات به نقاط مختلف را در اختیار متصدی قرار دهد.

تبصره – صاحب کالا مجاز است متعاقب اعلام برنامه حمل تقسیم بندی های آن را به هر نحو مقتضی تغییر داده و مراتب را به متصدی اطلاع دهد.

ماده 11 – پس کرایه حمل محمولات در مقاصد مندرج در بارنامه به ازاء نسخه مخصوص راننده به وی پرداخت خواهد گردید.

ماده 12 – صاحب کالا مکلف است وضعیت کامیون های به مقصد نرسیده محمولات هر کشتی را حداکثر ظرف ...... روز پس از پایان تخلیه کشی به متصدی اعلام نماید.

ماده 13 – مدت فوق در خصوص محمولات کشتی هایی که حمل شهری شده اند ...... روز پس از بارگیری آخرین کامیون از مقاصد حمل شهری می باشد.

نحوه صدور بارنامه و تحویل محمولات :

ماده 14 – متصدی محمولات بارگیری شده را بر اساس باسکول های مورد تایید صاحب کالا توزین و اقدام به صدور بارنامه خواهد نمود و بارنامه مخصوص راننده و نسخه اول آن را تحویل راننده داده و بارنامه های صادره را با همکاری پیمانکار تخلیه با بیجک های صادره توسط پیمانکار تخلیه، مقایسه و نتیجه را به نماینده صاحب کالا اعلام می دارد همچنین نسخه سوم و مشخصات محمولات حمل شده را طبقه بندی و لیست نموده و در پایان روز به نماینده صاحب کالا تحویل داده و رسید دریافت نماید.

تبصره – مسئولیت اشتباه در محاسبه به هنگام درج مقادیر و مبالغ در بارنامه ها به عهده متصدی بوده و هرگونه ضرر و زیان ناشی از این امر از محل تضمین و سایر منابع قابل برداشت است.

ماده 15 – مسئولیت حفظ و حراست نگهداری کالا از مبدا تا مقصد به عهده متصدی بوده و در مقاصد می بایستی محمولات طبق وزن و مشخصات قید شده در بارنامه تحویل صاحب کالا گردد.

ماده 16 – کسری محمولات تا نیم درصد به عنوان افت بین راهی برای کالاهای فله مورد قبول صاحل کالا خواهد بود و مازاد بر آن بر اساس بالاترین نرخ موجود در بازار آزاد محاسبه و از پس کرایه راننده کسر خواهد گردید و چنانچه مبلغ کسری بیشتر از مبلغ پس کرایه گردد صاحب کالا حق دارد جبران کلیه خسارات را از محل تضمین مندرج در قرارداد و سایر منابع تامین و برداشت نماید.

تضمینات :

ماده 17 – به منظور حسن اجرای قرارداد متصدی مکلف است معادل کل مبلغ قرارداد تضمین تودیع نماید فلذا میزان ........ درصد از کل مبلغ قرارداد معادل ...... ریال به صورت وجه نقد – ضمانت نامه معتبر بانکی به صاحب کالا خواهد سپرد و الباقی تضمین به میزان ..... درصد کل مبلغ قرارداد طی چکی معادل ...... ریال از وی اخذ خواهد گردید.

تبصره یک – در صورتی که متصدی نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام لازم معمول ننماید صاحب کالا حق دارد ضمن فسخ قرارداد نسبت به انتقال کلیه موضوع قرارداد به متصدی دیگر اقدام و دو برابر هزینه های انجام شده را از محل تضمین و سایر منابع امین و برداشت نماید.

تبصره دو – صاحب کالا مختار است کلیه خسارا وارده ناشی از عملکرد پیمانکار را از محل تضمین اخذ شده و سایر منابع تامین و برداشت نماید.

ماده 18 – محمولات صاحب کالا تا انبار مقصد بیمه می باشد فلذا متصدی مکلف است در صورت بروز خسارت کلیه مدارک معتبر را جهت اخذ خسارت از بیمه گر به صاحب کالا ارائه نماید.

تبصره – در صورتی که خسارات اعلامی بر اساس مستندات مربوطه مورد تایید بیمه گر باشد خسارات واره از بیمه گر مطالبه و وصول خواهد شد و در غیر این صورت کلیه خسارات وارده به عهده متصدی خواهد بود.

ماده 19 – مسئولیت اعمال کلیه مقررات قانونی نسبت به پرسنل متصدی از قبیل  موارد اعلامی در قانون کار و قانون تامین اجتماعی متوجه متصدی می باشد و صاحب کالا هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.

ماده 20 – متصدی تعهد می نماید به هنگام عقد قرارداد مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 نمی باشد.

ماده 21 – کلیه اختلافاتی ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد ابتدائاً از طریق مذاکره دوستانه و عنداللزوم جلب نظرات مشورتی اشخاص مورد اعتماد و توافق طرفین خاتمه می یابد بدیهی است در صورت عدم حصول توافق از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی حل اختلاف خواهد گردید.

این قرارداد در 21 ماده و  10 تبصره و ...... نسخه تهیه و تنظیم گردیده که هرکدام حکم واحد داشته و بین طرفین مبادله گردید.


                                  صاحب کالا                                                               متصدی حمل و نقل

 

بیشتر بخوانیم:

قرارداد بیمه باربری داخلی شرکت های حمل و نقل

قرارداد مشارکت احداث بنا

قرارداد فروش لوازم و تجهیزات آتش نشانی

قرارداد تخصیص قطعه زمین به منظور احداث واحد صنعتی+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.