امروز: دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
پنج شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۴۸
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد خرید و حمل کالا و اجناس

قرارداد خرید و حمل کالا و اجناس
به گزارشتمیم نیوز

 

این قرارداد بین شرکت ........... ثبت شده به شماره .......... در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نمایندگی آقایان ............ مدیرعامل و ............. عضو هیئت مدیره که از این پس خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت ......... که تحت شماره ......... در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است به نمایندگی ...... از طرف دیگر که از این پس فروشنده نامیده می شود با شرایط و ضوابط ذیل منعقد می گردد :

ماده یک – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از خرید و حمل کالا و اجناس .............. موضوع پیش فاکتور شماره ....... فروشنده همراه با مشخصات فنی که جزء لایفنک این قرارداد می باشد.

ماده دو – مبلغ قرارداد :

قیمت خرید کالای موضوع ماده یک این قرارداد با احتساب کلیه عوارض قانونی جمعاً به مبلغ ......... ریال تعیین گردید.

تبصره 1 – کلیه قیمت های مندرج در قرارداد ثابت و قطعی خواهد بود و هیچگونه تعدیل بدان تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 2 – فروشنده موظف است در صورت درخواست خریدار نسبت به افزایش و یا کاهش میزان خرید تا سقف .......... درصد قیمت کل قرارداد بر اساس قیمت مندرج در قرارداد اقدام نماید.

ماده سه – شرایط تنفیذ قرارداد :

این قرارداد با اجرای کلیه موارد زیر تنفیذ خواهد شد :
1-    امضا و مبادله قرارداد
2-    تسلیم تضمین انجام تعهدات توسط فروشنده

تبصره – فروشنده متعهد است ظرف مدت ...... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد، ضمانت نامه مورد قبول را جهت تضمین انجام تعهدات ارائه نماید ضمناً تاریخ تنفیذ ..... روز بعد از تاریخ ابلاغ قرارداد محسوب می گردد.

ماده چهار – مدت تحویل و حمل وتخلیه :

فروشنده متعهد است اقلام موضوع این قرارداد را حداکثر ظرف مدت ......... ماه از تاریخ تنفیذ قرارداد تحویل نماید. ضمناً تاریخ تحویل اقلام باربر تاریخ تحویل محموله به انبار خریدار خواهد بود. فروشنده موظف است گزارش پیشرفت کار ماهانه را هر ماه تنظیم و به خریدار تسلیم نماید.

ماده پنج – شرایط پرداخت :

5-1- ..... درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قابل ضمانت نامه بانکی به همان مبلغ پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 – به پیش پرداخت هیچگونه کسوری تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 2 – پیش پرداخت ظرف مدت...... هفته از تاریخ تسلیم تضمین قابل قبول خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

5-2- ..... درصد مبلغ هر ردیف قرارداد، حداکثر ظرف مدت ..... پس از تحویل اقلام موضوع آن ردیف قرارداد به محل تحویل در مقابل صورت حساب و اسناد حمل به فروشنده پرداخت خواهد شد.
از هر یک پرداخت های این بند کلیه کسورات قانونی، درصد پیش پرداخت ها، هزینه های ملحقات به فروشنده کسر خواهد شد.

تبصره 3 – پیش پرداخت تایده شده به فروشنده با تحویل کلیه کالاها و اجناس و ملحقات موضوع قرارداد در انبار خریدار کلاً مستهلک و تضمین پیش پرداخت عیناً به فروشنده مسترد خواهد شد.

تبصره 4 – خریدار متعهد می گردد پس از پایان دوران گارانتی کالاهای موضوع قرارداد و عملکرد صحیح آن و با تایید کارشناس خریدار مبنی بر عدم وجود نقص ضمانت نامه بانکی موضوع سپرده حسن انجام تعهدات را به فروشنده مسترد نماید.

تبصره 5 – چنانچه به هر دلیلی خریدار نتواند در مدت قرارداد اقلام سفارشی را تحویل گیرد این مدت بدون تغییر سایر شرایط قابل تمدید خواهد بود.

ماده شش – تظبیق صورت حساب ها با قیمت قراردادی :

صورت حساب ها و مبالغ مندرج در آنها باید دقیقاً قیمت قراردادی اقلام پیش فاکتور ضمیمه این قرارداد تطبیق نماید و در هر حال نباید در هیچ یک از صورت حساب ها مبلغی منظور شود به جز آنکه در مقابل آن اقلامی که در اسناد و مدارک قرارداد ارسال آنها تعهد شده تحویل گردیده باشد (حق تطبیق صورت حساب های با اقلام تحویلی نیز همواره برای خریدار محفوظ است).

ماده هفت – محل تحویل و تخلیه :

محل تحویل و تخلیه تجهیزات موضوع قرارداد انبار خریدار واقع در ..... یا محلی که خریدار کتباً به فروشنده ابلاغ می نماید بدیهی است هزینه حمل کالاها توسط فروشنده پرداخت خواهد شد.
زمان تحویل بین ساعت .......... الی ......... خواهد بود (به جز روزهای تعطیل).

ماده هشت – تعهدات فروشنده :

8-1- فروشنده متعهد است کالای موضوع قرارداد را مطابق با مشخصات تایید شده موضوع ماده یک این قرارداد در مدت تعیین شده تحویل نماید در صورت عدم تایید کارشناس خریدار فروشنده موظف است نسبت به تعویض کالاهای موضوع قرارداد حداکثر به مدت .......... روز اقدام نماید.

8-2- فروشنده متعهد است تسهیلات لازم را به منظور بازدید جهت کالاهای مورد قرارداد را برای کارشناس معرفی شده توسط خریدار را فراهم نماید.

8-3- دوره تضمین به مدت ....... از تاریخ نصب و راه اندازی عملکرد صحیح و یا .... ماه پس از تحویل اقلام به انبار خریدار خواهد بود و فروشنده در طول مدت گارانتی به محض اطلاع کتبی خریدار مبنی بر بروز عیب و نقص در کالاهای مزبور ناشی از کار دستگاه ها حداکثر در مدت .......... روز نسبت به رفع عیب و نقص مربوطه اقدام نماید کلیه هزینه های ایاب و ذهاب، تعمیرات و تعویض قطعات مربوط به دستگاه ها در طول مدت گارانتی به عهده فروشنده می باشد و از این بابت حق مطالبه هیچگونه وجهی را از خریدار نخواهد داشت و چنانچه فروشنده به هر دلیلی در زمان ذکر شده نسبت به رفع عیب و نقص و تعویض قطعات کالا مورد قرارداد اقدام ننماید، خریدار مجاز خواهد بود راساً اقدام و هزینه انجام شده را با افزودن ..... درصد از محل سپرده فروشنده برداشت نماید.

8-4- فروشنده موظف است کلیه قطعات یدکی موضوع این قرارداد را برای مدت ...... سال تامین نماید.

8-5- فروشنده متعهد به انجام اجرای موضوع قرارداد ظرف مدت قرارداد بوده و در صورت هرگونه تاخیر موظف است به ازا هر روز تاخیر ...... مبلغ ارزش کالای باقیمانده را به عنوان خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد به خریدار پرداخت نماید خریدار می تواند ضمن الزام فروشنده به انجام تعهد خسارت مزبور را تا تاریخ اجرای تعهد فروشنده راساً محاسبه و بدون تشریفات قضایی آن را از محل تضامین و حسن انجام تعهدات موضوع مواد ...... و ....... ردیف ....... قرارداد استیفاء و عنداللزوم می تواند بابت تمام یا قسمتی از خسارت مزبور به مراجع قضایی نیز متوسل گردد ضمناً چنانچه در تاخیر مورد بحث بیش از ...... ماه به طول انجامد خریدار می تواند در صورت صلاحدید اقدام به فسخ قرارداد نموده که در این صورت مبلغ تضمین فوق الذکر به نفع خریدار ضبط و برداشت خواهد شد و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

8-6- فروشنده متعهد می گردد به منظور تضمین حسن انجام تعهدات خود را در تحویل کالای مورد قرارداد در ماده ........ این قرارداد ضمانت نامه بانکی معادل ...... درصد مبلغ کل قرارداد را که تا پایان مدت گارانتی اعتبار داشته و قابل تمدید باشد به خریدار تسلیم نماید.

8-7- مسئولیت نظارت در اجرای تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده به عهده خریدار و یا نماینده وی است و فروشنده موظف می باشد کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورها و تعلیماتی که خریدار و یا نماینده او در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استاندارد کشور معمول می دهد اجرا نماید.

8-8- فسخ قرارداد به علت تخلف فروشنده :
در صورتی که بر خریدار معلوم می شود که فروشنده عوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیلاتی لازم را برای انجام موضوع قرارداد به موقع فراهم نساخته و یا دقت لازم را که از یک فروشنده انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی کند و یا در صورتی که به تشخیص خریدار تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر فروشنده بیش از ..... مدت پیش بینی شده در قرارداد به تاخیر بیافتد و یا منافع خریدار را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله را ننماید، خریدار به فروشنده اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را برطرف سازد و فروشنده موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نباید از .... روز تجاوز کند نواقص و معایب را مرتفع سازد در صورتی که در پایان مدت مذکور فروشنده مطابق اخطار خریدار عمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی از اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزایی پیدا کند خریدار حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خاصی این قرارداد را با اخطار کتبی ....... روزه و رعایت نکات زیر فسخ نماید و بخش تکمیل نیافته قرارداد را به قیمتی که بر مبنای عرف روز در زمان واگذاری آن منطقی باشد راسا انجام داده یا به شخص ثالث واگذار نماید. فروشنده باید هر مبلغی از قیمت قرارداد را که قبلاً در رابطه با خدمات انجام نشده یا بخش تحویل نشده تجهیزات یا کار و هر بخش دیگر تکمیل نشده قرارداد باشد و مبالغ اضافی قیمت های تجدید قرارداد را در مقام مقایسه با قیمت قراردادی بخش تکمیل نشده به خریدار بازپرداخت نماید در این صورت کلیه تضمین ها و سپرده های فروشنده تا پایان کار بخش های تکمیل نیافته آزاد نخواهد شد.

8-9- فروشنده متعهد است تاریخ ورود محموله به انبار خریدار را کتباً ابلاغ نماید.

ماده نه – سایر شرایط قرارداد :

9-1- غیر از تعطیلات رسمی کشور سایر تعطیلات که از طریق دولت انجام می گیرد به زمان کاری برای تحویل کالای مورد قرارداد اضافه می شود.

9-2- حوادث قهریه و شرایط فورس ماژور بنا به تعاریف قانونی آن برای مدت قرارداد با توافق طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

9-3- نظر به اینکه این قرارداد مشمول مقررات خدمات داخلی می باشد تغییر سیاست های ارزی، مقررات گمرکی و واردات کالا هیچگونه خللی در انجام مفاد این قرارداد و بهای آن وارد نخواهد ساخت.

9-4- فروشنده حق واگذاری موضوع این قرارداد را جزئاً یا کلاً به اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی ندارد.

9-5- پرداخت حق بیمه / مالیات و سایر کسورات قانونی این قرارداد در صورتی که تعلق گیرد به عهده فروشنده می باشد.

9-6- در صورت بروز اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر مواد قرارداد موضوع بدواً از طریق مذاکره بین طرفین قرارداد حل و فصل و در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

9-7- فروشنده اقرار می نماید از کل انجام معامله اطلاع کامل دارد و به عذر عدم اطلاع نمی تواند معتذر شود.

9-8- فروشنده اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 نمی باشد.

9-9- نشانی فروشنده به شرحی که د رمقدمه قرارداد ذکر شده است نشانی رسمی نامبرده می باشد و خریدار هرگونه نامه یا تلگراف و یا اوراق رسمی را به نشانی مذکور به فروشنده ابلاغ خواهد نمود و فروشنده مکلف است در صورت تغییر نشانی آدرس جدید خود را کتباً به خریدار اعلام نماید.

ماده 10 – نشانی طرفین :

خریدار : شرکت ...........................................
به نشانی : ...........................................
فروشنده : شرکت ..................
به نشانی ..................................

خریدار و فروشنده می توانند کلیه مکاتبات مربوط به این قرارداد را به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند و کلیه ابلاغ ها، مکاتبات و اخطاریه ها از هر نوع که توسط پست سفارشی یا نامه رسان با اخذ رسید به نشانی فوق الذکر ارسال گردند در حکم ابلاغ تلقی می شود. چنانچه طرفین قرارداد آدرس خود را تغییر دهند موظف هستند ظرف مدت ....... روز نشانی جدید خود را به طرف دیگر ابلاغ نمایند در صورت عدم صدور ابلاغیه فوق الذکر نشانی های قبلی اقامتگاه قانونی تلقی شده و کلیه ابلاغ ها، مکاتبات و اخطاریه های ارسالی به نشانی های قبلی خواه توسط پست سفارشی و خواه نامه رسان دریافت شده تلقی خواهد شد و ادعای عدم وصول آنها پذیرفته نخواهد شد.

      
                        خریدار                                                                                            فروشنده
       شرکت بازرگانی به مدیرعاملی                                                        شرکت بازرگانی به مدیر عاملی
                    مهر و امضا                                                                                         مهر و امضا

 

بیشتر بخوانیم:

قرارداد بیمه باربری داخلی شرکت های حمل و نقل

قرارداد کارگزاری (امور مطالعات تدارکاتی اجرائی)

مبایعه نامه خرید آپارتمان

قرارداد پیمانکاری (حفاری و خاکبرداری و حمل)+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.