امروز: دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۷ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۰۵
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

قرارداد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان
به گزارشتمیم نیوز

 

ماده 1- خطرهای موضوع بیمه صدمات بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار ناشی از مسئولیت مدنی وی در حین انجام کار و در محل کار مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد.

تبصره – منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در متن بیمه نامه، تامین و جبران هزینه های پزشکی و همچنین جبران زیان های نقص عضو و فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای زیان دیدگان موضوع بیمه و همچنین ارش و دیه در صورت رجوع زیان دیده به مرجع قضایی می باشد.

ماده 2 – استثنائات، خسارت های معلول عوامل زیر ولو این که بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

2-1- خسارت ناشی از عمو و تقلب بیمه گذار

2-2- خسارات ناشی از وسائل نقلیه موتوری که تحت پوشش نمی باشد مگر آنکه صراحتاً مورد تقاضا بیمه گذار و مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد.

2-3- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیواکتیو

2-4- خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

2-5- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است .

ماده 3 – وظایف بیمه گذار :

3-1- بیمه گذار باید پیشنهاد بیمه را با رعایت دقت و صداقت تکمیل و کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختبار بیمه گر قرار دهد.

3-2- بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هرگونه تغییر کمی و کیفی را که در وضعیت خطر حاصل شود و با تغییراتی را که در چگونگی ارتباط بیمه گذار با موضوع بیمه به وجود آید ظرف .... روز به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند.

3-3- بیمه گذار موظف است اقدامات لازم را که هرکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حوادث رعایت می نماید به  عمل آورد.

3-4- بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هر نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود را که به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی یا به صورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد.

بدون فوق وقت و در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت ..... روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ اطلاع خود از آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است مشخصات زیان دیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هرنوع اسناد و مدارکی را که د راین باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

3-5- بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه وانجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

ماده 4 – تعهدات بیمه گر :

4-1- غرامت فوت بر مبنای درصد تقصیر بیمه گذار تعیین شده در مرجع قضایی و اعمال آن روی سرمایه (مندرج در بیمه نامه) و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می گردد.

4-2- غرامت صدمات جسمانی زیان دیدگان براساس درصد تعیین شده در مرجع قضایی و یا اعمال آن بر روی سرمایه بیمه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می گردد.

4-3- در صورتی که زیان دیدگان از غرامت پرداختی توسط سازمان تامین اجتماعی استفاده نماید. تعهد بیمه گر عبارت است از مازاد غرامت تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه.

4-4- در صورت فوت هر یک از زیان دیدگان موضوع بیمه نامه جمع مبالغ پرداختی نمی تواند از حداکثر تعهد  بیمه گر، مذکور در بندهای 2 یا 3 (تعهدات بیمه گر) مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه بر حسب مورد تجاوز نماید.

4-5- قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارت های بدنی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه طبق مدارک مسئولیت بیمه گذار محرز باشد.

4-6- بیمه گذار متعهد ات هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از اینکه از طرف مدعی خسارت یا دستگاه های قضایی دریافت نموده باشد بی درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بمیه گر ارسال دارد و در صورت  تاخیر مسئولیت جبران ضرر و زیان های که از این طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود.

4-7- حق سازش و حق دعوی تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه گر است و بیمه گذار به موجب این بیمه نامه بیمه گر را وکیل با حق توکیل غیر ولو کرارا می نماید که پرونده های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه بیمه گذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.

4-8- بیمه گر می تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه نامه برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده یا پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسئولیت بنماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریان های حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را به بیمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید بنابراین بیمه گر در برابر هر گونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 5 – فسخ و بطلان بیمه نامه، این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی بیست روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ شود :

از طرف بیمه گر :
1-    در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسید های معین
2-    در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط
3-    در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیممه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه

از طرف بیمه گذار : در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره : در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روز شمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

ماده 6 – در صورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه های دیگری نیز مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.

ماده 7 – خسارت موضوع بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمه گر به شخص زیان دیده و یا ذی الحق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص و یا اشخاص زیان دیده بری الذمه می گردد در مورد هزینه های پزشکی در صورتی که توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

ماده 8 – نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه نامه درج گردیده و بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.

ماده 9 – این بیمه نامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمه گذار مندرج در پیشنهاد بیمه تنظیم گردیده و هر گونه تغییری در آن به موجب الحاقی صادره از طرف بیمه گر خواهد بود هر گاه مفاد الحاقی با موافقت های که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغییر و یا تصحیح الحاقی را کتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

ماده 10 – مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه ...... سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی شروع می شود.

ماده 11 – در مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است بر طبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.


                            بیمه گر                                                                                        بیمه گذار

 

بیشتر بخوانیم :

 قرارداد قبول، تحویل، مبادله، توزیع مرسولات پستی

 قرارداد سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات اعطایی

 قرارداد اعطا نمایندگی متقابل فنی مابین دو شرکت بازرگانی برای فروش محصولات و کالاهای خود

 قرارداد واگذاری یک واحد مسکونی در مجتمع ساختمانی

 قرارداد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی شرکت های پیمانکاری+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.