امروز: پنج شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ شوّال ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ مه ۲۰۲۲ میلادی
دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۰۳
۴
PNAZAR
نسخه چاپی

قرارداد مشاوره ای (تهیه و طراحی نقشه های معماری و سازه و تاسیساتی)

قرارداد مشاوره ای (تهیه و طراحی نقشه های معماری و سازه و تاسیساتی)
به گزارشتمیم نیوز

 

قرارداد حاضر همراه اسناد و مدارک موضوع آن مجموعه ای غیر قابل تفکیک است بین آقایان .......... و ........... به نشانی : شرکت .......... که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک سو و شرکت ......... به شماره ثبت ........... به مدیریت آقای ......... نشانی ............................. که از این پس مشاور نامیده می شود از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می گردد :

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه و طراحی نقشه های معماری و سازه و تاسیساتی(مکانیکی و الکتریکی) به نحوی که مورد تایید شهرداری منطقه و کارفرما باشد و شامل نقشه های محاسباتی با دفترچه محاسباتی و چک لیست و شیت های نقشه محاسباتی و دیگر اسناد فنی مورد نیاز و نقشه های معماری به انضمام آلبوم نقشه های پرسپکتیو و نما و پلان و نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و تهیه ارائه برگه های فنی مهندسی مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمانی شامل برگه های معماری – نظارت – محاسبات و تاسیسات برق و مکانیک و پیگیری کلیه کارهای مربوط به صدور پروانه (براساس کاربری مورد نظر کارفرما) در شهرداری منطقه یا هر اداره مرتبط با موضوع قرارداد با پروژه ذیل می باشد :

پروژه مجتمع مسکونی واقع .......... مترمربع و زیر بنای ناخالص تقریبی ......... تا .......... مترمربع

تبصره یک : ارائه برگ مهندس مجری از این قرارداد مستثنی می باشد.

تبصره دو : آزمایش مکانیک خاک تحت نظارت مشاور و با هزینه کارفرما انجام خواهد شد.

تبصره سه : در خصوص انجام امور پیگیری کارهای اداری و اخذ جواز اعطای نمایندگی از طریق صدور برگ وکالت کاری در دفترخانه اسناد رسمی از طرف کارفرما انجام می شود.

تبصره چهار : موارد فوق بدون جزئیات کامل معماری ومتره و برآورد می باشد.

تبصره پنج : خدمات موضوع قرارداد تا حدود ....... قابل افزایش یا کاهش بوده و حق الزحمه مدت قرارداد نیز متعاقباً اضافه یا کسر خواهد شد.

ماده 2 – حدود خدمات مهندسی :

حدود خدمات مهندسی مشتمل بر موارد ذیل است :
2-1- پیگیری در خصوص اخذ مجوزها و شرکت در کمیسیون های زیربط شهرداری
2-2- اخذ استعلام های مربوط ار مراجع و دوایر ذیربط
2-3- تهیه طرح های مقدماتی معماری و ارائه به کارفرما
2-4- تهیه مدارک فنی طرح و برگه های مهندسی طبق ضوابط شهرداری منطبق با ماده 1 قرارداد
2-5- اخذ جواز
2-6- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات در چارچوب قرارداد به منظور انجام آن به مهندس مشاور ابلاغ شده یا بین دو طرف قرارداد، مبادله می شود جزء لاینفک این قرارداد محسوب می گردد.
2-7- تهیه مدارک و گزارش های مصوب

ماده 3 – مدت قرارداد :

زمان برای اجرای کار از تاریخ امضا قرارداد به مدت ....... ماه می باشد و مشاور تعهد می نماید در صورت تاخیر در اجرای موضوع قرارداد بیش از ......... ماه موضوع طبق بند 2-5 این قرارداد به داور مرضی الطرفین ارجاع تا تصمیم مقتضی در خثوث نحوه جبران خسارت کارفرما و یا تعیین تکلیف قرارداد اتخاذ نماید.

تبصره شش: چنانچه تاخیر مشاور در انجام مراحل مختلف به دلایلی خارج از قصور مشاور مجاز شمرده شود تمدید مدت قرارداد با نظر کارفرما امکانپذیر می باشد.

تبصره هفت : مدت زمان لازم برای اخذ جواز مسکونی، با توافق طرفین تعیین و به مشاور ابلاغ خواهد شد.

ماده 4 – حق الزحمه و نحوه پرداخت :

حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد :
4-1- حق الزحمه انجام خدمات موضوع ماده 1 برای اخذ چواز مسکونی برای ملک فوق الذکر جمعاً به مبلغ - / .......... ریال است.
4-2- حق الزحمه انجام خدمات برای اخذ کاربری اداری برای ملک فوق الذکر جمعاً به مبلغ - / .......... ریال

نحوه پرداخت حق الزحمه بند 1-4 به شرح زیر می باشد :
الف - ...... درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از امضا قرارداد در قبال اخذ تضمین مورد قبول کارفرما پرداخت می شود.
ب - ....... درصد از مبلغ کل قرارداد پس از تصویب نقشه های معماری توسط شهرداری و کارفرما و اخذ فیش های عوارض و تراکم شهرداری، تهیه و ارائه برگه های مورد درخواست شهرداری پرداخت می گردد.
ث - ....... درصداز مبلغ کل قرارداد پس از تصویب نقشه های محاسباتی و تاسیساتی توسط شهرداری و کارفرما پرداخت می گردد.
د – ....... درصد مابقی پس از اتمام و تحویل پروانه مسکونی ساختمان به کارفرما پرداخت می گردد.
نحوه پرداخت حق الزحمه بند 2-4 پس از اتمام کار و اخذ جواز اداری می باشد.

تبصره هشت : از هر پرداخت به مشاور مبلغ ...... درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و پس از اتمام عملیات موضوع هر مرحله از قرارداد مسترد می گردد.

تبصره نه : تسویه حساب نهایی منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی توسط مشاور می باشد.

تبصره ده : کسورات قانونی شامل مالیات به میزان ............ درصد و بیمه به میزان....... درصد می باشد کارفرما می بایست حق بیمه مسکوره را به انضمام حق بیمه سهم کارفرما در وجه شعبه تامین اجتماعی مورد درخواست مشاور واریز و تصویر آن را به همراه تصویر فیش مالیاتی جهت درج در پرونده به مشاور ارائه نماید.

تبصره یازده : مبلغ پیش پرداخت به تناسب مبالغ پرداختی به مشاور و در طول جریان کار از حق الزحمه مشاور کسر و مستهلک می گردد.

ماده 5 – تعهدات طرفین :

5-1- کارفرما متعهد است پس از انجام و تایید هر مرحله مطابق ماده 4 قرارداد مبالغ حق الزحمه را به مشاور پرداخت نماید.
5-2- در صورت بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از نحوه انجام مفاد این قرارداد در وهله اول از طریق مذاکره فی مابین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حل موضوع مراتب به داور مرضی الطرفین آقای مهندس ........... ارجاع و نظر وی به عنوان رای داوری لازم الاجرا خواهد بود.
5-3- به جهت تسهیل در انجام امور جاریه موضوع قرارداد کارفرما نسبت به صدور وکالت نامه کاری در دفترخانه اسناد رسمی جهت پیگیری امور در شهرداری و دوایر ذیربط بر اساس درخواست کتبی مشاور اقدام می نماید.
5-4- کارفرما و مشاور می بایست نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ......... اقدام لازم معمول دارند.
5-5- مشاور تمام سعی و تلاش خود را به کار بسته و متعهد می گردد ضمن به کار گیری افراد فنی و کارآمد نسبت به اخذ بیشترین میزان تراکم برای ملک فوق الذکر اقدام کند.

ماده 6 – فسخ قرارداد :

فسخ قرارداد به یکی از صورت زیر می باشد :
6-1- توافق طرفین
6-2- شرایط اضطرار فورس ماژور نظیر جنگ، زلزله و ...
6-3- تشخیص کارفرما مبنی بر عدم توانایی مشاور در انجام وظایف
6-4- عدم امکان تحقق مفاد قرارداد به دلایل ناشی از ضوابط و مقررات و غیره
در صورت تحقق موارد بالا، تسویه حساب پس از رسیدگی به کارهای انجام شده مشاور صورت می پذیرد.

ماده 7 – نشانی :

نشانی کارفرما :
نشانی پیمانکار :
هر گاه یکی از دو طرف قرارداد بخواهند نشانی خود را تغییر دهد باید کتباً نشانی جدید خود را از طریق پست سفارشی به طرف دیگر اعلام کند تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده 8 – شماره نسخه های قرارداد :

این قرارداد در تاریخ ...... در 8 ماده و 11 تبصره و در ......... نسخه که همه نسخ ........ حکم واحد را دارند تنظیم شده و به امضا دو طرف قرارداد و داور مرضی الطرفین رسیده، یک نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه های آن، اعتبار یکسان دارند.


                            آقای مهندس مشاور                                                           شرکت کارفرما
                                                                                                             به مدیریت عاملی ................

 

بیشتر بخوانیم:+ 4
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.