امروز: شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۱ قمری و ۰۴ ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی
پنج شنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

قرارداد فروش و اجرای لوله های تاسیساتی و ساختمانی

قرارداد فروش و اجرای لوله های تاسیساتی و ساختمانی
به گزارشتمیم نیوز

 

این قرارداد فروش که از این پس قرارداد نامیده می شود و در تاریخ ....... تحت شماره بین شرکت ..... ثبت شده به شماره ....... در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نمایندگی آقای ......... از یک طرف که از این پس در این قرارداد (فروشنده) نامیده می شود و شرکت که تحت شماره ..... در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ثبت رسیده است. به نمایندگی آقای ..... از طرف دیگر که از این پس در این قرارداد (خریدار) نامیده می شود.
با شرایط و ضوابط ذیل منعقد می گردد :

ماده 1 – تعاریف :

1-1-قرارداد منظور از این قرارداد توافق نامه شامل کلیه ضمائم مشخصات فنی فرم ها جداول و غیره است.
1-2- طرفین عبارتند از خریدار و فروشنده یا نمایندگان قانونی و معرفی شده آنها
1-3- ماه و سال و تاریخ ها ...... ماه و سال شمسی و تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور جمهوری اسلامی است.
1-4- اوزان و مقادیر ....... کلیه اوزان و مقادیر قوانین، ایران سیستم است.

ماده 2 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت از فروش کالا و اجناس که مشخصات فنی مربوط به آنها در پیوست شماره ...... ضمیمه این قرارداد ذکر گردیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد و تحویل آن در محله تعیین شده در ماده ..... این قرارداد به ترتیب و به نحوی که در اسناد و مدارک این قرارداد منعکس است.

ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد :

اسناد و مدارک به عنوان جرئی از این قرارداد تلقی شده و در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرا قرارداد به ترتیب زیر مقدم می باشد :
3-1- مشخصات فنی روش آزمایشات و استانداردهای موجود (پیوست شماره .......)
3-2- جدول قیمت موضوع قرارداد (پیوست شماره ......)
3-3- برنامه زمان بندی تحویل اجناس (پیوست شماره .......)
3-4- فرم های مربوط به لیست بسته بندی تایید بازرسی و تحویل کلیه اجناس.

تبصره – صورت مجلس ها موافقت نامه ها و یا هر نوع سند دیگری در مورد کالاها و قیمت های جدید و یا مورد دیگری در مدت قرارداد که بر طبق اسناد و مدارک قرارداد و با رعایت قوانین و مقررات جاری تنظیم شده و به امضا مجاز طرفین یا نمایندگان آنها برسد نیز جزء مدارک و ضمائم این قرارداد بوده و این قبیل اسناد در موضوعات خود هم ارزش مفاد قرارداد است.

ماده 4 – محل تحویل و تخلیه :

محل تحویل و تخلیه اجناس موضوع قرارداد محل معرفی شده از طرف خریدار واقع می باشد. زمان تحویل بین ساعت ...... الی ..... خواهد بود.

ماده 5 – تهیه اجناس حمل تخلیه :

فروشنده اقلام موضوع این قرارداد را حداکثر ظرف مدت ..... ماه از تاریخ تنفیذ قرارداد و برابر برنامه زمان بندی شده و به ترتیبی که در قرارداد تصریح شده تحویل نماید. ضمناً تاریخ تحویل اقلام باربر تاریخ تحویل محموله و اجناس به نماینده قانونی خریدار با اخذ رسید کتبی خواهد بود.

ماده 6 – شرایط تنفیذ قرارداد :

این قرارداد با اجرای کلیه موارد زیر تنفیذ خواهد شد :
1-    امضا و مهر و مبادله قرارداد فی مابین طرفین
2-    تسلیم پیش پرداخت توسط خریدار و همچنین تضمین و ارسال اجناس توسط فروشنده
3-    تادیه اولیه قسط پیش پرداخت

ماده 7 – مبلغ قرارداد برای کل اجناس و اقلام و انجام کلیه تعهدات فروشنده .......... ریال (به حروف ........... ریال) می باشد که بر اساس جدول قیمت مندرج در پیوست شماره ..... این قرارداد محاسبه شده است.

تبصره 1 – کلیه قیمت های مندرج در قرارداد ثابت و قطعی خواهد بود و هیچ گونه تعدیل بدان تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 2 – فروشنده موظف است در صورت درخواست خریدار نسبت به افزایش و یا کاهش میزان خرید تا سقف ..... % قیمت کل قرارداد و بر اساس قیمت مندرج در قرارداد اقدام نماید.

ماده 8 – شرایط پرداخت :

8-1- ..... مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قابل اخذ اجناس توسط نماینده خریدار دریافت می گردد.
8-2- ..... مبلغ قرارداد حداکثر ظرف ..... توسط خریدار به فروشنده پرداخت می شود.
8-3- ..... مبلغ قرارداد و تسویه حساب قطعی و نهایی ظرف مدت ........ ماه توسط خریدار پرداخت می شود.

ماده 9 – تطبیق صورت حساب ها با قیمت قرارداد :

صور حساب ها و مبالغ مندرج در آنها باید دقیقاً با جدوال قیمت قراردادی اقلام پیوست شماره .... تطبیق نماید و در هر حال نباید در هیچ یک از صورت حساب ها مبلغی منظور شود به جز آنکه در مقابل آن اقلامی که در اسناد و مدارک قرارداد ارسال آنها تعهد شده (حق تطبیق صورتحساب با اقلام تحویلی همواره برای خریدار محفوظ است).

ماده 10 –اسناد حمل :

یک نسخه اصل و دو نسخه کپی که به تایید بازرسی و نماینده قانونی خریدار رسیده است بایستی به صورت حساب های فروشنده منضم باشد.

ماده 11 – مشخصات محموله :

فروشنده بایستی بلافاصله پس از انجام اقدامات لازم برای حمل هر محموله از اقلام موضوع قرارداد مشخصات کامل آن را به وسیله (دورنگار) به خریدار اطلاع دهد :
الف – شماره و تاریخ بارنامه اقلام
ب – نوع وسیله و شماره آن
ج – قیمت محموله
د – نوع اقلام، تعداد بسته ها، وزن ناخالص و خالص بسته ها
هـ - مبدا و مقصد
و – تاریخ یش بینی شده ورود محموله به محل معرفی شده ........ توسط خریدار

ماده 12 – مسئولیت بارگیری حمل و تحویل :

مسئولیت بارگیری حمل و تحویل کلیه اجناس موضوع قرارداد از نقطه مبداً و انجام کلیه خدمات مربوط به حمل محل معرفی شده خریدار (پروژه ....) در این رابطه به عهده فروشنده می باشد.

ماده 13- مالیات ها عوارض و حقوق تامین اجتماعی :

13-1- نظر به اینکه موضوع قرارداد خرید اقلام می باشد لذا بیمه و مالیات از قرارداد کسر نخواهد شد (چنانچه بیمه و مالیات به قرارداد تعلق گیرد پرداخت آن به عهده فروشنده است).
13-2- عوارض قانونی نظیر عوارض شهرداری و سایر عوارض درمبلغ قرارداد لحاظ شده است پرداخت آن به عهده فروشنده است.

ماده 14 – سالم بودن مواد و کیفیت اجناس و کالاهای تحویلی به خریدار :

کلیه اقلام و اجناس سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب برای خریدار ارسال می گردد در صورت ناسالم بودن فرونده در زمان متعارف اجناس را عوض کرده و در مدت زمان معقول اقلام سالم به خریدار تحویل می دهد.

ماده 15 – حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

جنگ اعم از اعلام شده، انقلاب عمومی، زلزله، سیل و به طور کلی هرگونه حادثه ای که رفع آن از حیطه قدرت فروشنده خارج باشد و بر این اساس کار و ارسال کالا تعطیل شود پس از رفع حالت غیر مترقبه قرارداد تا آخر ادامه می یابد.

ماده 16 – حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف بدواً از طریق صلح و سازش رفع اختلاف به عمل می آید و در غیر این صورت به داوری واحد مرضی الطرفین ارجاع و رفع اختلاف می گردد در مرحله آخر دادگستری ذیصلاح در رسیدگی خواهد بود.

ماده 17 – نشانی طرفین :

خریدار .................................
به نشانی ................................................................
فروشنده ........................
به نشانی ................................................................

ماده 18 – نسخ امضا شده قرارداد :

این قرارداد در ......... نسخه همگی دارای اعتبار یکسان می باشد تنظیم و امضا و با منضمات و الحاقات فی مابین طرفین مبادله و لازم الاجرا گردید.


                               خریدار                                                                                 فروشنده
                     شرکت با مدیر ...........                                                       شرکت با مدیر .............
                      با نمایندگی ............                                                           با نمایندگی ..............

 

بیشتر بخوانیم:

قراردادهای ساختمانی

توافقنامه تامین انواع لوله پلی پروپیلن

موافقتنامه پیمانکاری و فروش لوله های تاسیساتی پروژه ها+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری