امروز: جمعه, ۱۲ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ ربيع الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۰۳ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی
چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۷
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

موافقتنامه پیمانکاری و فروش لوله های تاسیساتی پروژه ها

موافقتنامه پیمانکاری و فروش لوله های تاسیساتی پروژه ها
به گزارشتمیم نیوز

 

این موافقت نامه که از این پس قرارداد نامیده می شود در تاریخ ........ تحت شماره ...... بین شرکت ......... به شماره ......... در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به نمایندگی آقای ..... از یک طرف که از این پس به عنوان پیمانکار نامیده می شود و شرکت ....... به نمایندگی آقای ......... از طرف دیگر که از این پس به عنوان کارفرما نامیده می شود با شرایط و ضوابط ذیل منعقد می گردد :

ماده 1 – تعاریف :

1-1-منظور از قرارداد کلیه توافق نامه ها شامل ضمائم، مشخصات فنی، فرم ها، جداول و غیره است که به امضا طرفین برسد.
1-2- طرفین عبارتند از : پیمانکار و کارفرما یا نمایندگان قانونی و معرفی شده آنها
1-3- ماه و سال و تاریخ ها : ماه و سال شمسی است و تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور جمهوری اسلامی است.
1-4- اوزان ومقادیر : کلیه اوزان و مقادیر طبق قوانین ایران است.

ماده 2 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از فروش و اجرا لوله های آب سرد و گرم و اتصالات مربوطه مورد نیاز که مشخصات فنی مربوط به آنها در پیوست شماره ......... ضمیمه این قرارداد ذکر گردیده و جزء لاینفک آن می باشد و تحویل آن در محل تعیین شده در ماده ........ این قرارداد به نحوی است که در اسناد و مدارک این قرارداد منعکس است.

ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد :

اسناد و مدارک ذیل به عنوان جزئی از این قرارداد تلقی شده و در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرا قرارداد به ترتیب زیر مقدم می باشد.
3-1- مشخصات فنی روش آزمایشات و استانداردهای موجود (پیوست شماره ....)
3-2- جدول قیمت موضوع قرارداد (پیوست شماره ....)
3-3- برنامه زمان بندی تحویل اجناس (پیوست شماره ....)
3-4- فرم های مربوز به لیست بسته بندی تایید بازرس و تحویل کلیه اجناس
3-5- تعهدنامه پیمانکار مبنی بر مسئولیت کامل حسن اجرای کار موضوع قرارداد به همراه یک فقره چک بانکی یا سفته به مبلغ اقلام مورد معامله در صورت بروز خسارت وعدم قبول تامین هزینه از سوی شرکت بیمه طرف قرارداد

تبصره – صورت جلسه ها ، موافقت نامه ها و یا هر نوع سند دیگری در مورد کارها و قیمت های جدید و یا مورد دیگری در طول مدت قرارداد که بر طبق اسناد و مدارک قرارداد با رعایت قوانین و مقررات جاری تنظیم شده و به امضا مجاز طرفین یا نمایندگان آنها برسد جزء مدارک و ضمائم این قرارداد بوده و این قبیل اسناد در موضوعات خود هم ارزش مفاد قرارداد است.

ماده 4 – محل تحویل و تخلیه :

محل تحویل و تخلیه اجناس موضوع قرارداد محل معرفی شده از طرف کارفرما می باشد به آدرس ....................... زمان تحویل بین ساعت ........ الی ........ خواهد بود.

ماده 5 – شرایط حمل و نقل و تحویل اجناس :

پیمانکار اقلام موضوع این قرارداد را حداکثر ظرف مدت ....... روز از تاریخ تنفیذ قرارداد و برابر برنامه زمان بندی شده و به ترتیبی که در قرارداد تصریح شده تحویل نماید ضمناً تاریخ تحویل اقلام برابر تاریخ تحویل محموله و اجناس به نماینده قانونی کارفرما با اخذ رسید کتبی خواهد بود.

ماده 6 – شرایط تنفیذ قرارداد :

این قرارداد با اجرای کلیه موارد زیر تنفیذ خواهد شد :
1-    امضا و مهر و مبادله قرارداد فی مابین طرفین
2-    تسلیم پیش پرداخت توسط کارفرما و همچنین تضمین و ارسال تحویل اجناس توسط پیمانکار
3-    تادیه اولیه قسط پیش پرداخت

ماده 7 – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد برای کل اجناس و اقلام و انجام کلیه تعهدات پیمانکار ......... ریال می باشد که بر اساس جدول قیمت مندرج در پیوست شماره ...... این قرارداد محاسبه خواهد شد.

تبصره 1 – کلیه قیمت های مندرج در قرارداد قطعی خواهد بود و هیچگونه تعدیل بدان تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 2 – پیمانکار موظف است در صورت درخواست کارفرما نسبت به افزایش و یا کاهش میزان قرارداد تا سقف ....... درصد قیمت کل قرارداد و بر اساس قیمت مندرج در قرارداد اقدام نماید .

ماده 8 – شرایط پرداخت :

8-1- (......... درصد) مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قابل تحویل اجناس به نماینده کارفرما قابل پرداخت می باشد.
تبصره -  به پیش پرداخت هیچگونه کسوری تعلق نخواهد گرفت.
8-2- (........ درصد) مبلغ قرارداد و  تسویه حساب قطعی و نهایی ظرف مدت ...... ماه پس از تحویل اجناس و کالاهای خریداری شده پرداخت می شود.

ماده 9 – تطبیق صورت حساب ها با قیمت قرارداد :

صورت حساب ها و مبلغ مندرج در آنها باید دقیقا با جداول قیمت قراردادی اقلام پیوست شماره ..... تطبیق نماید و در هر حال نباید در هیچ یک از صورت حساب ها مبلغی منظور شود جز آنکه در مقابل آن اقلامی که در اسناد و مدارک قرارداد ارسال آنها متعهد شده و تحویل گردیده است (حق تطبیق صورت حساب با اقلام تحویلی همواره برای کارفرما محفوظ است)

ماده 10 – اسناد حمل :

یک نسخه اصل و دو نسخه کپی که به تایید بازرس و نماینده قانونی کارفرما رسیده است بایستی به صورت حساب های پیمانکار منضم باشد.

ماده 11 – مشخصات محموله :

پیمانکار بایستی بلافاصله و پس از انجام اقدامات لازم برای حمل هر محموله از اقلام موضوع قرارداد مشخصات کامل آن را به وسیله فاکس (دورنگار) به کارفرما اطلاع دهد.
الف – شماره و تاریخ بارنامه اقلام
ب – نوع وسیله نقلیه و شماره آن
ج – قیمت محموله
د – نوع اقلام، تعداد بسته ها، وزن ناخالص و خالص بسته ها
هـ - مبدا و مقصد
و – تاریخ پیش بینی شده ورود به محل معرفی شده از طرف کارفرما

ماده 12 – مسئولیت بارگیری حمل و تحویل :

مسئولیت بارگیری حمل و تحویل کلیه اجناس موضوع قرارداد از نقطه مبدا و انجام کلیه خدمات مربوط به حمل و محل معرفی شده از سوی کارفرما پروژه ...... در این رابطه به عهده پیمانکار می باشد.

ماده 13 – مالیات ها، عوارض و حقوق تامین اجتماعی :

13-1- نظر به اینکه موضوع قرارداد خرید اقلام و اجرا کار می باشد لذا بیمه و مالیات از قرارداد کسر نخواهد شد چنانچه بیمه و مالیات به قرارداد تعلق می گیرد پرداخت وجه آن به عهده پیمانکار می باشد.
13-2- عوارض قانونی نظیر عوارض شهرداری وسایر عوارض در مبلغ قرارداد لحاظ شده است پرداخت آن به عهده پیمانکار است.

ماده 14 – سالم بودن مواد و کیفیت آنها :

کلیه اقلام و اجناس سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب (مطابق با لیست کیفیت فنی کالا) برای کارفرما ارسال می گردد در صورت ناسالم بودن پیمانکار اقلام را عوض نموده و در مدت زمان معقول به کارفرما تحویل می دهد.

ماده 15 – حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف ابداً از طریق صلح و سازش رفع اختلاف به عمل می آید و در غیر این صورت در محاکم و دادگاه ها ی عمومی و ذیصلاح مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 16 – نشانی طرفین :

کارفرما – شرکت
به نشانی ........................................................
پیمانکار – شرکت
به نشانی : دفتر مرکزی ......................................................
کارخانه : ...................................................

ماده 17 – انجام تعهدات زمانی :

پیمانکار متعهد می شود کلیه عملیات اجرایی را از تاریخ ......... شروع و در تاریخ ....... به اتمام رساند و به مدت ...... سال کلیه کار موضوع این قرارداد را تضمین نماید و به منظور حسن انجام تعهدات به میزان ........ درصد از کل قرارداد نزد کارفرما باقی می ماند تا در صورت مشاهده نقص و عدم همکاری پیمانکار، کارفرما راساً از همین محل اقدام به رفع نقص و جبران خسارت نماید.

ماده 18 – نسخه امضا شده قرارداد :

این قرارداد در ........ نسخه اصلی که همگی دارای اعتبار یکسان می باشد تنظیم گردیده و فی مابین طرفین لازم الاجرا می باشد.


                  پیمانکار و فروشنده                                                                     کارفرما و خریدار

 

بیشتر بخوانیم:

 قرارداد فروش و اجرای لوله های تاسیساتی و ساختمانی

توافقنامه تامین انواع لوله پلی پروپیلن

 قرارداد استفاده از کارشناس برای شرکت های تجاری

قرارداد خرید و حمل کالا و اجناس



+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.