امروز: دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۵ اوت ۲۰۲۲ میلادی
دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد تخصیص قطعه زمین به منظور احداث واحد صنعتی

قرارداد تخصیص قطعه زمین به منظور احداث واحد صنعتی
به گزارشتمیم نیوز

 

قرارداد تخصیص قطعه زمین به منظور احداث واحد صنعتی

قرارداد زیر بین شرکت شهرک صنعتی که در این قرارداد شرکت نامیده می شود و آقای .......... فرزند .......... دارای شماره شناسنامه .......... صادره از .......... شرکت ثبت شده به شماره ........... در دفتر ثبت شرکتها و موسسات تجاری .......... با نمایندگی ........ به آدرس ........................................... که در این قرار صنعتگر نامیده می شود منعقد و طرفین به رعایت و اجرای مفاد متعهد و ملتزم گردیدند.

ماده 1- موضوع قرارداد :
1-1-موضوع قرارداد منحصراً عبارت است از تخصیص قطعه شماره ......... از زمین موضوع قرارداد شماره ....... به مساحت ......... مترمربع و به ابعاد ......... به صنعتگر به منظور احداث واحد صنعتی تولیدی ........... به نام ........ بر اساس جواز تاسیس .......... شماره .......... مورخ ......... شرکت تعاونی صنابع ........ موقعیت زمین در کروکی پیوست این قرارداد مشخص و به امضا طرفین قرارداد رسیده است.
1-2- زمین موضوع قرارداد ظرف ....... ماه از تاریخ امضا قرارداد با تنظیم صورت مجلسی که به امضا طرفین یا نمایندگان آنها میرسد به صنعتگر تحویل گردد. در صورت مجلس تحویل زمین میزان و مقدار مساحت، شرایط و اوصاف و مشخصات لازمه به زمین قید می گردد.
1-3- انتقال قطعی و رسمی زمین به صنعتگر مشروط به صدور پروانه بهره برداری و یا جواز معتبر فعالیت واحد احداثی از طرف مراجع ذیربط قاننی و فراهم بودن موجبات انتقال رسمی و عدم تخلف ساختمانی از ناحیه مراجع ذیصلاح می باشد.
تبصره – پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و هزینه دفتر خانه اسناد رسمی کلاً به عهده صنعتگر است.

ماده 2 – تکالیف و تعهدات صنعتگر :
2-1- شروع عملیات ساختمانی بر روی زمین منوط به صدور مجوز احداث ساختمان از طرف شرکت تعاونی صنایع ......... است و به این منظور صنعتگر مکلف است ظرف ........ ماه از تاریخ تحویل زمین، نقشه های ساختمانی شامل : پلان، نما مقاطع، جانمائی و موقعیت خروج پساب فاضلاب را بر اساس ضوابط شهرک که صنعتگر اظهار می نماید از آن اطلاع کامل دارد تهیه و همراه با تقاضای صدور مجوز احداث ساختمان و یک نسخه نمودار زمان بندی عملیات ساختمانی که به امضا مهندس ناظر رسیده باشد به شرکت تسلیم نماید. در صورت انطباق نقشه ها با ضوابط شرکت، مجوز احداث ساختمان ظرف ....... ماه صادر و تسلیم خواهد شد رعایت و اجرای دقیق ضوابط شرکت و مقررات جاری معتبر ضروری و الزامی است.
2-2- صنعتگر مکلف است ظرف مدتی که در مجوز احداث ساختمان تعیین می شود عملیات ساختمانی را شروع کرده و طبق زمان بندی ارائه شده در  سر موعد به پایان برساند و آماده بهره برداری باشد نماید.
2-3- در صورتی که تاخیر با تجدیدنظری در برنامه های تفضیلی اجرایی بوجود آید صنعتگر باید دلایل آن را همراه با گزارش توجیهی مهندس ناظر به طور کتبی به شرکت اعلام نماید در صورت وجود علل و دلایل موجه و معاذیر قانونی و عرفی مهلت احداث ساختمان به مقدار لازم و متناسب تمدید و به طور کتبی به صنعتگر ابلاغ خواهد شد.
2-4- صنعتگر ملزم است زمین تخصیصی را منحصراً به همان منظوری که در ابتداری این قرارداد ید شده مورد استفاده قرار دهد و نمی  تواند زمین را بدون موافقت شرکت و تعاونی صنایع کلاً یا جزاً به هیچ نحوی از انحاء در اختیار دیگری قرار دهد لکن حق مشارکت مدنی با بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری و مالی معتبر را دارد.
2-5- صنعتگر متعهد است در صورت عدم اجرای طرح صنعتی مورد توافق زمین موضوع قرارداد را به همان صورت و وضعی که تحویل گرفته با تنظیم صورت مجلس به شرکت مسترد نماید.
عدم اجرای تعهدات موضوع ماده 1-2-2-2 به منزله انصراف از اجرای طرح بوده و در این صورت قرارداد حاضر خود به خود منفسخ می گردد و صنعتگر مکلف است ابلاغ کتبی شرکت حداکثر ظرف ...... ماه از زمین تحت اختیار خود رفع ید نموده و آن را به همان صورت و وضعی که تحویل گرفته به شرکت مسترد نماید.
2-6- مسئولیت کامل حسن اجرای عملیات ساختمانی و رعایت اصول فنی و مقررات حفاظتی و ایمنی به عهده صنعتگر است.
2-7- هر گاه صنعتگر از ضوابط و مقررات مذکور در ماده 1-2 تخلف نماید شرکت موضوع را به طور کتبی به او ابلاغ و صنعتگر مکلف به رفع خلاف می باشد. در صورت عدم رفع خلاف شرکت مجاز است از ادامه عملیات ساختمانی و تاسیساتی جلوگیری به عمل آورد.
2-8- چنانچه رفع خلاف مستلزم قلع و تخریب تمام یا قسمتی از مستحدثات باشد صنعتگر مکلف است ظرف ...... ماه از تاریخ اخطار کتبی شرکت نسبت به قلع اعیانی و تاسیسات مذکور در اخطاریه اقدام نماید و ادامه عملیات ساختمانی موکول به رفع خلاف و اجازه مجدد شرکت است و در هر حال هرگونه اعتراض و ادعای را از خود سلب و ساقط نموده است.
2-9- صنعتگر ملزم شده هرگونه مالیات و یا عوارض مربوط به زمین تحت اختیار خود را از زمان تخصیص آن به مراجع مربوط بپردازد.
2-10- صنعتگر مکلف و متعهد به جبران هرگونه خسارتی است که خود یا عوامل وکارکنان او به تاسیسات و مستحدثات و تجهیزات شهرک صنعتی وارد آورده اند. تشخیص میزان خسارت با شرکت است و این تشخیص مورد قبول صنعتگر بوده و حق هیچگونه ایراد و اعتراضی نخواهد داشت.

ماده 3 – فسخ قرارداد :
3-1- در صورت تخلف صنعتگر از هر یک از تعهدات و تکالیفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته است محق است که به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و زمین موضوع قرارداد را به صنعتگر دیگری که شرکت تعاونی صنایع ........ معرفی می کند تخصیص دهد و صنعتگر حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است.
3-2- چنانچه جواز تاسیس یا مجوز انتقال صنعتگر به هر علت لغو و بی اعتبار گردد این قرارداد خود به خود منفسخ خواهد بود.
3-3- در صورتی که قرارداد به هر علتی منفسخ شود صنعتگر مکلف است حداکثر ظرف ......... ماه از تاریخ ابلاغ کتبی فسخ از زمین تحت اختیار خود رفع ید نموده و آن را به شرکت تحویل نماید.

ماده 4 – حل اختلافات :
اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد و یا تفسیر کلی یا جرئی آن بدواً در یک هیئت چهار نفره مرکب از نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی ........ و شرکت شهرک صنعتی ....... و شرکت تعاونی صنایع ........ و صنعتگر یا نماینده قانونی او مورد رسیدگی واقع و در صورت عدم حصول تواف حل اختلاف با مراجع صالح دادگستری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نشانی صنعتگر به شرح مندرج در ابتدای این قرارداد و یا هر نشانی دیگری است که به طور کتبی و با دریافت رسید به شرکت اعلام شده باشد هر نامه سفارشی با هر تلگرامی که به نشانی مذکور ارسال شود واصل و ابلاغ شده تلقی می گردد.
این قرارداد در تاریخ ....... در محل شرکت واقع در .................. در ..... نسخه تنظیم و به امضا طرفین رسیده و هر ....... نسخه در حکم واحد است.


                   شرکت فروشنده                                                                                 شرکت صنعتگر
                     مدیرت عاملی                                                                                    مدیریت عاملی
                 آقای ..................                                                                                آقای ..................
                     امضا و مهر                                                                                           امضا و مهر

 

بیشتر بخوانیم:

قرارداد اجاره ساختمان اداری برای شرکت ها

قرارداد پیمانکاری (حفاری و خاکبرداری و حمل)

 قرارداد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.