امروز: جمعه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ شوّال ۱۴۴۱ قمری و ۲۹ مه ۲۰۲۰ میلادی
دوشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۴۹
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

مبایعه نامه خرید آپارتمان

مبایعه نامه خرید آپارتمان
به گزارشتمیم نیوز

 

ماده 1 – طرفین معامله :

فروشنده : ............. فرزند ........ شماره شناسنامه ............ صادره از ........ متولد ......... شغل .......... نشانی ..................... اصالتاً / ولایتاً / وکالتاً / طبق وکالتنامه رسمی به شماره ......... مورخ ....... تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره .......

خریدار / خریداران : ............ فرزند .......... شماره شناسنامه ...... صادره از  متولد ........ شغل ........ نشانی ..................... اصالتاً / ولایتاً / وکالتاً / طبق وکالتنامه رسمی به شماره ........ مورخ ...... تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ............

ماده 2 – مورد معامله :

تمامی ....... دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی ....... فرعی از ...... اصلی به مساحت اعیانی ....... مترمربع و به صورت ........ خوابه و مساحت عرصه ........ مترمربع واقع در اراضی ...... بخش ...... نشانی محل وقوع ملک ....... واحد ..... به شماره ثبت ....... دفتر ..... صفحه ..... به شماره ورقه مالکیت ........ طبق سند قطعی غیرمنقول به شماره ....... مورخه ..... دفترخانه اسناد رسمی شماره ...... و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق به شماره پرونده ........ و آب به شماره اشتراک ...... و گاز شهری به شماره شناسنایی ..... و یک رشته تلفن دائر به شماره ..... انباری به مساحت ........ مترمربع و پارکینگ شماره ........ و دارای پایان کار ساختمان به شماره ....... مورخه ..... صادره از سوی شهرداری منطقه ...... می باشد که خریدار مورد معامله را رویت کامل نموده و از کم و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی حاصل نمود و دیگر وسایل منصوب در مورد معامله به شرح

ماده 3 – ثمن معامله :

مبلغ ......... ریال معادل ...... تومان وجه رایج کشور مورد توافق قرار گرفت که به صورت ذیل از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد مبلغ ...... ریال معادل ....... تومان به عنوان قسمتی از ثمن به شرح .......... و الباقی به صورت ........... مبلغ .......... ریال زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و به تاریخ ....... به فروشنده پرداخت و تسویه حساب نهایی می گردد.

ماده 4 – شروط و تعهدات متعاملین :

معامله بین متعاملین واقع شده و طرفین ایجاباً و قبولاً صیغه عقد بیع را جاری و متعهد شرعی و قانونی گردیدند دقیقاً به تعهدات داده شده خود عمل نمایند.

الف – فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ....... صحیح و سالم تخلیه کامل کرده و در مقابل اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید و در صورت عدم تحویل به موقع فروشنده علاوه بر تخلیه و تحویل مورد معامله ملزم به تادیه روزانه مبلغ ......... ریال به عنوان خسارت تاخیر تخلیه و تحویل وجه التزام خریدار خواهد بود و خریدار محق است از طریق مراجع رسمی جهت تخلیه و تحویل و وصول وجه التزام مقرر نیز اقدام نماید و متقابلاً چنانچه تاخیر در عدم تادیه به موقع الباقی ثمن را که به شرح فوق مقرر گردیده داشته باشد روزانه مبلغ ........ ریال به عنوان خسارت تاخیر در عدم تادیه به موقع الباقی ثمن به فروشنده بپردازد و تا زمان تنظیم سند رسمی این قرارداد حاکم بر رابطه حقوقی متعاملین خواهد بود.

ب -  تاریخ حضور در دفرخانه جهت تنظیم و امضای سند رسمی روز ........ مورخ .......... در دفترخانه اسناد رسمی شماره ....... واقع در خیابان ........ می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات انتقال سند می باشد.

پ – طرفین توافق نمودند که مبلغ ......... ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور به موقع در محضر تعیین شود و چنانچه هر یک از طرفین مورد معامله راس تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا به هر نحوی از انحاء از انجام تعهدات خود عدول کنند مبلغ فوق الذکر به عنوان وجه التزام به طرف مقابل پرداخت گردد و پرداخت وجه التزام بدل اصل تعهد نیست و می بایست مورد معامله رسماً انتقال یابد بدیهی است ملاک عدم حضور هر یک از متعاملین برای انتقال قطعی و رسمی گواهی عدم حضور دفترخانه اسناد رسمی شماره ....... خواهد بود.

ت- خریدار مکلف است در روز تعیین شده با به همراه داشتن باقیمانده ثمن در دفترخانه حاضر شود و حضور خریدار بدون همراه داشتن الباقی ثمن به صورت چک بانکی و یا وجه نقد در حکم عدم حضور خواهد بود.
حضور فروشنده با در دست داشتن مفاصا حساب ها و گواهی ها و استعلامات موثر است و بدون همراه داشتن مدارک و اسناد و استعلامات مورد نیاز دفترخانه تنظیم کننده سند از نظر ترتیب آثار در حکم عدم حضور خواهد بود.

ث – هزینه های قانونی از هر جهت و بابت از جمله جرائم تخلفات ساختمانی، حق مرغوبیت، پذیره، عوارض، مالیات های قانونی، دیون به اشخاص ثالث، فک رهن، اخذ پایان کار ساختمان، تفکیک و اخذ مفاصا حساب های شهرداری و دارایی استعلامات گوناگون به عهده فروشنده است مخارج محضر که شامل حق الثبت و هزینه دفترخانه تنظیم کننده سند است به صورت بالمناصفه خواهد بود.

ج – فروشنده مکلف است زمان حویل مبیع آخرین قبوض آب، برق، گاز شهری و تلفن را به خریدار ارائه نماید و همچنین در صورت وجود هزینه شارژ فروشنده موظف است با هیات مدیره ساختمان یا مدیره مجتمع تسویه حساب کامل نموده و قبوض مثبته را نیز ارائه نماید و همچنین سایر تعهدات و دیون متعلقه تا روز تخلیه و تحویل به عهده فروشنده می باشد.

چ – فروشنده یک سری فتوکپی از اسناد و مدارک مربوط به ملک را تسلیم خریدار نمود و در صورتی که خریدار بخواهد از وام و یا تسهیلات بانکی استفاده نماید مخارج تنظیم اسناد رهنی به عهده خریدار خواهد بود.

ح – فروشنده اقرار دارد که ممنوع المعامله نیست و ملک مورد معامله مشمول مصادره و یا سرپرستی یا توقیف نمی باشد و در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی و وثیقه برای شخص ثالث نمی باشد و منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نگردیده و بر اساس پروانه ساختمانی به شماره ...... مورخه ..... صادره از شهرداری ...... احداث شده است و در حال حاضر کل مجموعه ساختمان در ....... طبقه و ....... واحد مسکونی احداث گردیده است و در طرح تعریض یا سایر طرح ها قرار ندارد و فروشنده متعهد گردید شخصاً مواع احتمالی را رفع کند و وجوه لازمه را از هر بابت که باشد بپردازد و خریدار در این موارد تعهدی ندارد و ضمناً رفع هرگونه ایراد و اشکال قانونی به عهده فروشنده است.

خ – خریدار تا قبل از انتقال قطعی سند حق اتقال مورد معامله را جزئاً یا کلاً به غیر ندارد و موظف به اجرای تمایم مفاد این مبایعه نامه خواهد بود.

د – طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل و اطلاع از مفاد و مندرجات این مبایعه نامه و به استناد ماده 338 ، 219، 191، 10 و 339 قانون مدنی مبادرت به انجام معامله نمودند و این مبایعه نامه در بردارنده بیع قطعی و شرعی تعهد متبایعین به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و قانونی بیع واقع شده می باشند و غیر از موارد پیش بینی شده به هیچ وجه حق فسخ یا عدول از تعهدات خود را ندارند و تمام ادعاهای فعلی و بعدی راجع به قیمت و کمیت از طرفین سلب و ساقط گردید و اسقاط کافه خیارات من جمله خیار غبن فاحش کان اوافحش و لو به اعلی درجه از طرفین سلب و ساقط گردید این مبایعه نامه در تاریخ ......... بین طرفین امضا و مبادله شد که یک نسخه آن نزد واسطه و تنظیم کننده قرارداد باقی می ماند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است و مفاد چاپی و دست نویس مورد مطالعه کامل و قبول طرفین واقع شده است.

توضیحات ...................................


              محل امضا و اثر انگشت فروشنده                                              محل امضا و اثر انگشت خریدار

 

بیشتر بخوانیم:

قرارداد پیش فروش آپارتمان

قرارداد خرید ملک+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری