امروز: شنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۰۷ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
پنج شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۵۶
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد پیش فروش آپارتمان

قرارداد پیش فروش آپارتمان
به گزارشتمیم نیوز

 

این قرارداد بین شرکت ......... به نمایندگی آقای .......... که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک سو و خانم ......... فرزند ......... تاریخ تولد ...... شماره شناسنامه .......... صادره .......... به نشانی ............................ تلفن ............ که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از سوی دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1 – موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از خرید یک دستگاه آپارتمان مسکونی .........خوابه واقع در .......... طبقه ....... شماره ....... دارای مساحت زیربنای مفید تقریبی ........... مترمربع دارای آسانسور بانضمام :
الف – انبار دارای مساحت تقریبی .......... متر مربع
ب- پارکینگ دارای مساحت تقریبی ......... مترمربع
تبصره 1 – خریدار موافقت و تایید می نماید طرز محاسبه مفید آپارتمان با مشاعات آن و همچنین پارکینگ و انبار که به وسیله شرکت انجام گرفته مورد قبول او می باشد.
تبصره 2 – چنانچه اداره ثبت اسناد و  املاک هنگام تنظیم صورت مجلس تفکیکی توسط کارشناس ثبتی هر آپارتمان و یا انبار و یا محل پارکینگ مساحت کمتر و یا بیشتر از آنچه در این قرارداد ذکر شده است تعیین نماید مساحتی که توسط کارشناس مذکور تعیین گردد مورد تراضی و توافق طرفین و مبنای محاسبه نهایی ارزش مبیع خواهد بود.
تبصره 3 – متراژ قید شده در متن این قرارداد تقریبی بوده و فروشنده مجاز به افزایش و کاهش متراژ مورد توافق تا حد ....... متراژ قید شده در متن قرارداد می باشد.

ماده 2 – ثمن (قیمت معامله) :
قیمت آپارتمان موضوع قرارداد برای واحد مترمربع زیر بنای مفید و بالکن ......... و جمعاً مبلغ ....... ریال مورد تراضی طرفین قرار گرفت که این عدد به روش زیر محاسبه گردیده است.
الف – قیمت واحد متر × (متراژ مفید + بالکن ها) = قیمت آپارتمان زیربنا مورد توافق
ب - ............ ریال = قیمت پارکینگ
ج - .......... × متراژ انبار = قیمت انبار
تبصره 4 – مبنای قیمت مورد معامله بر اساس متراژ دقیق واحد در هنگام تحویل محاسبه و از خریدار دریافت خواهد گردید.

ماده 3 – نحوه پرداخت :
خریدار تعهد می نماید قیمت آپارتمان را به شرح زیر پرداخت نماید :
1-    مبلغ .... ریال به صورت تسهیلات اعطایی از بانک که توسط فروشنده به نمایندگی از طرف خریدار پیگیری و طبق ضوابط که از سوی بانک معین می گردد اخذ خواهد شد.
2-    پیش پرداخت قرارداد مبلغ .......... ریال طی چک ..............
3-    زمان انعقاد قرارداد مبلغ ....... ریال طی چک ...........
4-    الباقی طی دو فقره چک به مشخصات زیر جمعاً ......... ریال از طریق خریدار پرداخت گردید.
5-    قسط آخر پس از محاسبه دقیق متراژ و قیمت و تسویه کامل دیون احتمالی خریدار و هزینه انشعابات آب و برق و گاز حداکثر ........ روز قبل از تاریخ تحویل قطعی واحد مسکونی به خریدار .......... به مبلغ ....... طی چک شماره ....... مورخ ......... پرداخت گردید.
تبصره 5 – طبق مصوبه اخذ شده به هر واحد مسکونی مبلغ ....... ریال وام بانکی تعلق خواهد گرفت و خریدار بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بانک را  با هر کارمزد به اقساط و مدتی که بانک تعیین نماید الزام به بازپرداخت دارد.
تبصره 6- در صورتی که به هر علتی اخذ وام بانکی به میزان قید شده در قرارداد از بانک میسر نگردد خریدار موظف است مبلغ مابه التفاوت مبلغ .............. ریال را حداکثر ظرف .......... ماه از تاریخ ابلاغ کتبی به فروشنده پرداخت نماید.
در صورتی که خریدار در ظرف مدت ..... ماه نسبت به انجام تعهدات مالی خود به شرح مندرج در این تبصره عمل ننماید. این قرارداد کان لم یکن تلقی شده فروشنده حق دارد واحد مورد نظر را بدون انجام هیچگونه تشریفاتی به فرد دیگری واگذاری نماید و خریدار فقط حق خواهد داشت مبالغ پرداختی خود را بدون هیچگونه وجه اضافی، پس از ....... ماه (از تاریخ ابلاغ کتبی) طی ........ اقساط متناسب در مدت ....... ماه شمسی دریافت نماید.
تبصره 7 – در هنگام عقد قرارداد خریدار طی وکالت نامه رسمی برای پیگیری امور مرتبط با اخذ وام بانکی، تفکیک و انتقال اسناد مالکیت و انجام امور اداری و اجرای امور مرتبط با موضوع قرارداد به فروشنده اختیار تام و کامل می دهد که چنانچه خریدار هر یک از تعهدات خود را انجام ندهد فروشنده حق دارد آپارتمان موصوف را به شخص دیگری بفروشد.
تبصره 8 – خریدار اقرار می نماید که گواهی عدم پرداخت هر کدام از اقساط توسط بانک مربوطه انصراف خریدار از آپارتمان ابتیاعی تلقی خواهد گردید و در این صورت  تنها مبالغ پرداخت شده توسط خریدار تا تاریخ انصراف پس از کسر سود دوره مشارکت مدنی و هزینه نقل و انتقال تسهیلات اعطائی از سوی بانک .......... پس از ....... ماه به خریدار مسترد خواهد گردید.

ماده 4 – تحویل آپارتمان :
فروشنده تعهد می نماید آپارتمان مورد قرارداد را ظرف مدت ...... ماه با تمام تنظیم صورت مجلسی به خریدار تحویل نماید.
همچنین فروشنده ملزم گردید پس از انجام تشریفات قانونی مربوط به تفکیک آپارتمان ها (اخذ پایان کار از شهرداری محل، اخذ مفاصا حساب های دارایی و غیره) نسبت به معامله و تنظیم سند رسمی به نام ......... در یکی از دفاتر اسناد رسمی ........ اقدام نماید.
تبصره 9 – فروشنده زمان تحویل آپارتمان را کتباً به متقاضی خرید ابلاغ می نماید.
تبصره 10 – تحویل آپارتمان به خریدار پس از تسویه حساب دیون موضوع قرارداد و هزینه انتقال انشعابات آب و برق و فاضلاب و ... طی صورت مجلسی که به امضا طرفین خواهد رسید انجام خواهد شد.
تبصره 11 – پس از تحویل آپارتمان تا مقطع اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و ... خریدار حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییری در نما و ظاهر آن نخواهد داشت و در صورت اقدام خریدار موظف است بنا را به حالت اولیه بازگرداند. در غیر این صورت فروشنده آپارتمان را به وضعیت اولیه تغییر می دهد و کلیه هزینه های مربوطه را به اضافه خسارات .... درصد از خریدار دریافت خواهد نمود.

ماده 5 – مالیات ها، عوارض، حق الثبت، هزینه ها و انشعابات
الف – کلیه مالیات ها و هزینه های قانونی دفاتر اسناد رسمی و سود مشارکت مدنی دوره ساخت از تاریخ دریافت تسهیلات بانکی کارمزد های مربوطه به هر مبلغ و شرایطی که بانک تعین نماید و همچنین هزینه های مشترک که بر طبق قانون تملک آپارتمان ها حسب مورد از تاریخ تحویل آپارتمان تعلق گیرد به عهده خریدار است چون فروشنده به قائم مقامی خریدار نسبت به اخذ تسهیلات اعطایی از بانک (وام) اقدام می نماید لذا کلیه هزینه های انتقال وام شامل هزینه دفترخانه، مالیات، هزینه کارشناسی و هرگونه وجه دیگری که برای تنظیم سند رسمی باید پرداخت گردد کلاً به عهده خریدار است.
ب -  هزینه حق الثبت و تحریر دفترخانه اسناد رسمی بالمناصفه پرداخت می شود.
ج – هزینه مالیات و دارایی با قیمت منطقه ای در تاریخ عقد قراراد بالمناصفه به عهده طرفین معامله می باشد. در صورت تقاضای خریدار به ثبت سند بر مبنای ارزش مورد معامله و یا الزام این امر از طرف مراجع قانونی ما به التفاوت به عهده خریدار می باشد.
د – پرداخت کلیه هزینه های مربوط به انشعابات، انتقال و ساخت تجهیزات مرتبط با آب، برق، گاز، فاضلاب و سایر انشعابات مربوط به موضوع قرارداد به عهده خریدار می باشد.
و –چنانچه از تاریخ تحویل آپارتمان، تا مقطع تنظیم سندرسمی و قطعی، هرگونه مالیات و عوارض قانونی (نوسازی و غیره) به موضوع این قرارداد تعلق گیرد، به عهده خریدار است.

ماده 6 – تعیین مشاعات و اختصاصی :
مشاعات و اختصاصی قرارداد برابر مقررات تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.

ماده 7 –
این قرارداد نسبت به قائم مقام شرعی و قانونی طرفین آن نافذ و لازم الاجرا است.

ماده 8 – مرجع حل اختلاف :
در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد بدواً از طریق مذاکرات اصلاحی حل و فصل خواهد شد در غیر این صورت قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح و قضایی می باشد.

ماده 9 – فورس ماژور :
نظر به اینکه مراحل اجرایی قرارداد از قبیل تحویل موضوع قرارداد و آماده نمودن سند رسمی آن به عهده فروشنده قرارداد خواهد بود  لذا در انجام این مورد کلیه موارد فورس ماژور قانونی اعم از سیل، زلزله، آتش سوزی، اعتصابات جنگ و به طور کلی تمامی مسائل قانونی و حقوقی که خارج از اراده فروشنده می باشد که حل و فصل آن از ید فروشنده خارج باشد مثل عدم وصل آب، برق، فاضلاب و ... ناظر و حاکم باشد. علاوه بر آن در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطایی از طرف بانک مربوزه، مدت تاخیر جزء تاخیرات مجاز فروشنده محاسبه و به مدت قرارداد اضافه می گردد.

ماده 10-
این قرارداد مشروط به رعایت و انجام شروط زیر تا پایان پذیرفتن تعهدات طرفین قابلیت واگذاری به اشخاص ثالث را دارد.
الف- فروشنده به صورت مجوز واگذاری را تنفیذ نماید.
ب – مراتب موافقت واگذاری به فروشنده گزارش شده و به امضا انتقال دهنده و انتقال گیرنده و فروشنده برسد.
ج – انتقال گیرنده اجرای این قرارداد و مصوبات مجمع عمومی مالکین را تعهد و تقبل نماید.
د -  انتقال دهنده کلیه تعهدات این قرارداد را در صورت مطالبه شرکت پرداخت نماید.
هـ - در صورتی که انتقال دهنده از وام بانکی استفاده  نموده باشد کسب موافقت بانک با واگذاری قرارداد الزامی است.
تبصره 13- در صورت واگذاری این قرارداد انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده شده و تمام تعهدات ناشی از این قرارداد و موضوعات آن را تعهد و تقبل می نماید.
تبصره 14- واگذاری این قرارداد به هیچ وجه به انتقال گیرنده حق نمی دهد برای مطالبه وجوهی که تحت هر عنوان و مستند به هر سند بابت این قرارداد و قبل از واگذاری آن پرداخت نموده به شرکت مراجعه نماید.
تبصره 15- برای واگذاری قبل از انتقال ثبتی آپارتمان علاوه بر هزینه های واگذاری که به عهده خریدار است شرکت معادل .......... درصد ارزش آپارتمان را به عنوان کارمزد طرفین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر کدام ........ درصد) دریافت خواهد نمود.

ماده 11- ضمانت اجرا :
در صورت تاخیر خریدار در پرداخت هرگونه دیون خود و تخلف در هر یک از تعهدات، شرکت می تواند قرارداد را فسخ نماید و پس از تامین کلیه هزینه ها و خسارات وارده به شرکت را از محل مطالبات کسر و باقیمانده را پس از ......... روز به خریدار پرداخت نماید.

ماده 12- مشخصات فنی :
مشخصات فنی معماری، محاسباتی، مکانیکی الکتریکی و تاسیساتی موضوع قرارداد به شرح  پیوست شماره 1 این قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته است و فروشنده بر اساس الزامات فنی و وضعیت بازار در حد عرف متعارف تغییراتی در لیست پیوست بوجود آورد.

ماده 13-
فروشنده مجاز به تغییرات احتمالی به لحاظ طبقات احداثی، تعداد واحدها، افزایش یا کسر بنا در متراژ واحد اختصاصی مورد واگذاری و یا در سایر واحدهای احداثی اخصاصی و یا مشاعات و مشترکاتی که در موضوع قرارداد لحاظ شده است در قالب ضوابط و مقررات شهرداری را دارد و خریدار هیچگونه اعتراضی در این مورد ندارد.

ماده 14-
پرداخت کلیه هزینه های احداث بنا و نیز عوارض قانونی مربوط به موضوع قرارداد به عهده فروشنده می باشد.

ماده 15-
این قرارداد در ...... ماده و ..... تبصره ....... پیوست و در ......... نسخه تنظیم و طرفین در کمال صحت شعور عقل آن را امضا نموده  اند لذا کلیه خیارات من جمله خیار غبن فاحشاً کان او افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.


                                     فروشنده                                                                            خریدار


پیوست شماره 1

مشخصات  معماری سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
1-    عملیات مرتبط با تجهیز کارگاه اعماز ساختمان های اداری و کارگری مورد نیاز پروژه
2-    عملیات خاکبرداری
3-    قالب بندی و بتن ریزی فوندانسیون طبق نقشه های اجرایی ارائه شده از طرف مهندسی مشاور
4-    نصب صفحه ستون و ساخت و اجرای اسکلت بتنی یا آهن منطبق با نقشه های ارائه شده از طرف مهندس مشاور
5-    اجرای سقف از تیرچه بلوک منطبق با جزئیات ارائه شده از طرف مهندس مشاور
6-    سفت کاری با مصالح زیر :
6-1- تیغه های داخلی واحدها از جنس تیغه گچی پیش ساخته
6-2- تیغه های سرویس ها از جنس بلوک سیمانی یا تیغه آجری 10 سانتیمتری
6-3- حد مالکیت واحدها از جنس تیغه گچی پیش ساخته دوبل
6-4- تیغه خارجی از جنس سیمانی یا آجری
7-    نما مجموعه از ترکیب آجر ........ یا ........ سانتی متری و سیمان تگری سنگ از اره تیشه ای لاشتر به ارتفاع ........ سانتیمتر تعیین می گردد.
8-    نازک کاری واحد ها در حد گچ کاری تحویل خواهد گردید.
9-    پوشش بدنه سرویس های بهداشتی تا ارتفاع .......... و حمام تا ارتفاع ........... و آشپزخانه در قسمت های فاقد کابینت تا ارتفاع ............ از کاشی درجه یک ایرانی پوشیده می شود.
10-    کف سرویس ها و آشپرخانه کلاً از جنس سانگ یا سرامیک (به انتخاب فروشنده) مفروش می گردند.
11-    کف پذیرایی، راهرو و اتاق خواب واحدها کلاً از جنس موزائیک ایرانی و یا موزائیک درجه یک مفروش خواهد شد در صورتی که فروشنده به وسیله موکت، کف پذیرایی، راهروها و اتاق خواب ها را مفروش نماید، خریدار متعهد می گردد مابه التفاوت پرداخت نماید.
12-    راه پله ها و پاگردهای مربوط در طبقات کلاً از جنس سنگ و یا موزائیک درجه یک اجرا خواهد شد.
13-    در راه پله ها قرنیز به ارتفاع ....... سانتی متر و یا ....... منبری و درپاگردها قرنیز و به ارتفاع .......... سانتی متر خواهد گردید و فضای داخلی آپارتمان ها فاقد قرنیز خواهند بود.
14-    پنجره ها از جنس آهن و از پروفیل تیپ .......... با زوار و منطبق با ابعاد نقشه های ارائه شده مهندس مشاور ساخته خواهد شد.
15-    سیستم سرمایش ساختمان بوسیله کولر خواهد بود که انشعابات برق و آب آن توسط فروشنده اجرا خواهد شد.
16-    سیستم گرمایش واحدها بخاری گازی پیش بینی شده است که در سالن پذیرایی و یک اطاق از هر واحد دارای لوله بخاری خواهد بود.
17-    لوله کشی و انشعابات گاز توسط فروشنده انجام خواهد شد و اخذ تایید لازم از شرکت گاز در تعهد فروشنده می باشد منتهی هزینه انشعابات و خرید تجهیزات مربوطه به عهده خریدار است. وصل انشعابات گاز در تعهدات شرکت ملی گاز است و تابع ضوابط آن شرکت است و به فروشنده ارتباطی ندارد.
18-    سیستم دفع فاضلاب مجموعه از نوع چاه جذبی متناسب و یا فاضلاب شهری با حجم مصرف مجموعه که از طرف مشاور تعیین می گردد انتخاب گردید است و حفر چاه های جذبی مربوطه در تعهد فروشنده می باشد.
19-    شبکه دفع جذبی فاضلاب در داخل بنا از نوع لوله چدن با کلاچ سرب و کنف و منطبق با نقشه های تاسیسات اجرا خواهد گردید.
20-    شبکه برق رسانی واحدها در داخل لوله پولیکا یا خرطومی و از جنس سیم افشان اجرا خواهد گردید و در هر حال فروشنده از سیم زیر گچی استفاده نخواهد نمود.
21-    هر واحد آپارتمان دارای یک انشعاب تلفن و یک انشعاب آنتن می باشد خرید اشتراک تلفن و آبونمان مربوطه کلاً به عهده خریدار است.
22-    در داخل هر واحد فیوز مینیاتوری برق تعبیه می گردد.
23-    در هر واحد سیم کشی مربوط به در بازکن برقی انجام خواهد گرفت.
24-    نرده راه پله ها و تراس ها از جنس آهن با پروفیل تیپ .......... خواهد بود.
25-    کف پارکینگ ها از جنس موزائیک ایرانی و بدنه پارکینگ ها سیمان تخته ماله ای اجرا خواهد گردید.
26-    عایق بام از دولایه گونی و سه قشر قیر همراه با پوشش محافظ آسفالت اجرا می شود.
27-    نوع شیشه ها در طبقات همکف و پنجره آشپزخانه مشجر اجرا خواهد گردید و در سایر موارد شیشه ساده نصب می شود.
28-    کلیه  درهای ورودی و داخلی از جنس نئوپان بدون روکش به ضخامت .......... میلیمتر با قید و بائو ....... سانتیمتری و شبکه داخلی خواهد بود.
29-    یراق آلات شامل انواع قفل های و دستگیره ها از نوع ایرانی اجرا خواهد گردید.
30-    کلیه کلید و پریزهای مصرفی از نوع ایرانی مصرف خواهد شد.
31-    شیرآلات مصرفی از نوع ایرانی استفاده خواهد شد.
32-    کاسه توالت و روشویی از جنس (پارس سرام یا مشابه) نصب خواهد گردید.
33-    نصب کاسه توالت و شیرآلات و نصب دستشویی و شیرآلات مربوطه در سرویس و نصب دوش و شیرمخلوط در حمام به عهده فروشنده است.
34-    نقاشی واحدهای مسکونی از زمره تعهدات فروشنده نمی باشد.
35-    خرید و نصب کانال کولر به عهده فروشنده نیست.
36-    محوطه سازی، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت محوطه های شبکه اطراف معابر پروژه کلاً در تعهدات فروشنده نمی باشد.

 

بیشتر بخوانیم:

 مبایعه نامه خرید آپارتمان

قرارداد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی شرکت های پیمانکاری

قرارداد اجاره انبار برای شرکت ها

قرارداد خدمات رانندگی

 قرارداد پیمان ترسیم، طراحی، تهیه و تایید نقشه کشی

 قرارداد پیمانکاری (تعمیرات و بازسازی ساختمان)+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.