امروز: یکشنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۲ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
چهارشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۴۶
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد تهیه مواد، ساخت و تحویل کالا شرکت های تولیدی بازرگانی

قرارداد تهیه مواد، ساخت و تحویل کالا شرکت های تولیدی بازرگانی
به گزارشتمیم نیوز

     

این قرارداد در تاریخ ........ بین شرکت سهامی ....... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی .......... از یک طرف و شرکت ...... ثبت شده ........ که در این قرارداد سازنده نامیده می شود با نمایندگی آقای .......... اختیار امضای این قرارداد را دارند از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده یک – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه مواد، ساخت و تحویل ...... مطابق مشخصات و نقشه های ارائه شده از شرکت ........ که در این قرارداد کالا نامیده می شود.

ماده دو – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد به عدد ............. ریال (به حروف ........... ریال) می باشد که بر اساس فهرست مقادیر و زیر قیمت های توافق شده محاسبه گردیده است.

ماده سه – مدت تحویل :

مدت تحویل کالای موضوع قرارداد عبارت است ........ از تاریخ مبادله قرارداد
موعد تحویل هر قسمت قابل تحویل کالا به شرح مذکور در قرارداد می باشد.

ماده چهار – محل تحویل :

سازنده موظف است کالای موضوع قرارداد را در محل .......... به نشانی ......................................... به کارفرما تحویل دهد.

ماده پنج – دستگاه نظارت :

نظارت بر اجرای تعهداتی که سازنده طبق این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده .......... به نشانی ........................... که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود واگذار گردیده است دستگاه نظارت یا نماینده وی که کتباً به سازنده معرفی می شود می توانند در محلی که کالای موضوع قرارداد تهیه یا ساخته می شود حضور یافته و کیفیت مواد اولیه و نحوه ساخت را با توجه به نقشه ها و مشخصات موضوع قرارداد مورد بازرسی قرار دهند سازنده موظف  به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای بازرسی بوده و همچنین مکلف است تذکرات و دستورات دستگاه نظارت را در حد نقشه ها و مشخصات مذکور رعایت نماید بدیهی است نظارت، دستگاه نظارت رافع مسئولیت سازنده نمی باشد.

ماده شش – شرایط پرداخت :

الف – در صورت درخواست سازنده حداکثر ......... % مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه یک فقره چک یا سفته به کارفرما ظرف مدت ..... روز از تاریخ ارائه ضمانت نامه به سازنده پرداخت می شود. مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورت حساب های سازنده کسر و ضمانت نامه مربوطه به تدریج و به میزان کسور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.

ب – سازنده هم زمان با تحویل هر قسمت قابل تحویل از کالای موضوع قرارداد، صورت حساب کالای تحویلی را که بر اساس فهرست مقادیر ریز قیمت ها تنظیم گردیده و حاوی مشخصات کالای تحویلی می باشد به انضمام یک نسخه از صورت مجلس تحویل کالا و مدارک مربوط به انجام آزمایشات (در صورتی که انجام آزمایش پیش بینی شده است) تسلیم دستگاه نظارت می نماید.
دستگاه نظارت ظرف مدت ........ روز مراتب را رسیدگی و پس از تایید صورت حساب مربوطه را به منظور پرداخت وجه برای کارفرما ارسال خواهد شد.
کارفرما ظرف مدت .... روز از تاریخ دریافت صورت حساب های سازنده، مبلغ آن را پس از کسر درصد متناسب پیش پرداخت و سایر دیون احتمالی سازنده به وی پرداخت می نماید.

ماده هفت – تضمین حسن انجام تعهدات :

به منظور تضمین حسن انجام تعهدات سازنده مکلف است هم زمان با امضا قرارداد ضمانت نامه قابل قبول کارفرما معادل ......... درصد مبلغ قرارداد به کارفرما تسلیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابی که کارفرما تعیین می نماید واریز و رسید آن را ارائه نماید.
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات یا سپرده مذکور ظرف مدت ....... پس از انقضای دوره تضمین و با تایید دستگاه نظارت آزاد می گردد.

ماده هشت – دوره تضمین کالا :

کیفیت و کارآئی کالای موضوع قرارداد تا تاریخ تحویل آخرین قسمت قابل تحویل / هر قسمت قابل تحویل برای مدت ...... از طرف سازنده تضمین می گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می شود.

اگر در دوره تضمین معایب یا نقائصی در کالا مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات قرارداد و یا به کار بردن مواد نامرغوب و یا عدم رعایت اصول فنی متعارف در ساخت باشد سازنده باید آن معایب و نقائص را به هزینه خود رفع یا جایگزین نماید برای این منظور دستگاه نظارت مورد را با ذکر معایب یا نقائص مذکور نموده و آنها را طی مدتی که توسط دستگاه نظارت معین می شود رفع و یا جایگزین نماید.

هر گاه سازنده در انجام این تعهد خود قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب یا نقائص را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه ...... بدون انجام تشریفات قضایی و اداری از محل تضمین حسن انجام تعهدات سازنده و یا سایر مطالبات وی برداشت نماید سازنده حق هیچگونه اعتراض نسبت به میزان هزینه های به عمل آمده را نخواهد داشت.

ماده نه – بازرسی و آزمایش :

کالای موضوع قرارداد در دوره ساخت و یا قبل از تحویل هر قسمت قابل تحویل از کالا طبق مشخصات توسط سازنده و با حضور نمایندگان کارفرما مورد بازرسی و آزمایش قرار خواهد گرفت.

ماده ده – نو بودن کالا :

کالای موضوع قرارداد باید از مواد اولیه مرغوب و قطعات نو و اصلی ساخته شود در غیر این صورت سازنده متعهد است آن را تعویض نمودهودر مدت زمانی که کارفرما تعیین می کند تحویل کارفرما نماید کلیه هزینه های متعلقه در این رابطه به عهده سازنده خواهد بود.

ماده یازده – بسته بندی کالا :  

سازنده موظف است کالای موضوع قرارداد را مطابق اصول فنی متعارف به نحوی بسته بندی نماید که از آسیب و فساد در حین حمل و تخلیه محفوظ بماند.

ماده دوازده- شرایط تحویل :

سازنده می بایست طبق برنامه زمان بندی پس از آماده شدن هر قسمت قابل تحویل از کالای موضوع قرارداد و ....... هفته قبل از موعد تحویل، ساعت و روز تحویل را دقیقاً معین و به دستگاه نظارت اعلام نماید. تحویل باید در اوقات اداری و غیر تعطیل صورت گیرد.

ماده سیزده – تغییر مدت قرارداد :

در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود :
1-    در موارد بروز حوادث قهریه
2-    در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع و یا محدودیت هایی ایجاد شود که در مدت ساخت یا تحویل موثر باشد
3-    هر گاه کارفرما درانجام تعهدات مالی خود نسبت به سازنده طبق مواعد مندرج در قرارداد تاخیر نماید.
در موارد فوق کارفرما موضوع را مورد مطالعه قرار داده و با توافق سازنده تغییرات مدت را تعیین و به مدت قرارداد اضافه و یا از آن کسر خواهد نمود.

ماده چهارده – تغییر مقادیر کار :

کارفرما می تواند تا مدت ....... روز پس از کبادله قرارداد با اطلاع کتبی به سازنده تا میزان ....... درصد مبلغ قرارداد به کالای موضوع قرارداد اضافه و یا از آن کسر نماید بدون آنکه در واحد بها و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و سازنده ملزم به قبول آن می باشد.

ماده پانزده – جریمه تاخیر :

چنانچه سازنده در تحویل کالای موضوع قرارداد طبق برنامه زمان بندی تاخیر نماید کارفرما می تواند به ازای هر روز تاخیر معادل ...... بهای آن قسمت از کالا که در تحویل آن تاخیر شده است را از محل مطالبات سازنده برداشت نماید.
مدت تاخیر هر قسمت قابل تحویل از کالا نمی تواند از .... مدت تحویل آن قسمت و مدت تاخیر کالای موضوع قرارداد تجاوز نماید در صورت تجاوز مدت تاخیر از زمان مذکور کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق الذکر قرارداد را نیز فسخ نماید.

ماده شانزده – خاتمه قرارداد :

1-   کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند قرارداد را خاتمه دهد. در این صورت کارفرما مراتب را کتباً به اطلاع سازنده رسانیده و مهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعیین می نماید.
در طول مهلت فوق سازنده کالای ساخته شده را تحویل کارفرما نموده و وضعیت آن بخش از کالای در حال ساخت را تعیین و به اطلاع کارفرما می رساند. کارفرما مخیر است که کالای در حال ساخت را در وضعیت موجود تحویل گرفته و یا با تمدید مهلت خاتمه قرارداد دستور به تکمیل ساخت و تحویل آن دهد. به هر حال سازنده مکلف است مطابق دستور کارفرما عمل نماید.

2-    بهای آن بخش از کالای ساخه شده که تحویل کارفرما گردیده طبق قرارداد تعیین و جزو مطالبات سازنده منظور می گردد.

3-    بهای آن بخش از کالای در حال ساخت که تحویل کارفرما گردیده با توافق طرفین تعیین و جزء مطالبات سازنده منظور می گردد.

4-    ادعای سازنده در مورد میزان خساراتی که در اثر اعمال این ماده به وجود آمده مشروط بر آنکه ناشی از تعهدات سازنده در مقابل اشخاص ثالث به منظور اجرای این قرارداد باشد توسط کارفرما بررسی و در صورت تایید جزو مطالبات سازنده منظور خواهد شد.

5-    سازنده ظرف مدت ...... روز پس از تاریخ خاتمه ....... (انقضای مهلت فوق) نسبت به ارسال صورت حساب نهایی اقدام خواهد نمود. کارفرما ظرف مدت ........ روز صورت حساب فوق را بررسی و مطالبات دیون سازنده را محاسبه و با وی تسویه حساب می نماید. چنانچه جمع دیون سازنده از جمع مبالغ ناخالص صورت حساب ها بیشتر گردد سازنده مکلف به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود.

تبصره 1 – دوره تضمین کالای حویل شده از تاریخ خاتمه دادن به قرارداد آغاز می شود لیکن کالایی که در حال ساخت تحویل می گردد فاقد دوره تضمین می باشد.

تبصره 2 – تضمین حسن انجام تعهدات مربوط به آن بخش از کالای موضوع قرارداد که تحویل کارفرما گردیده تا پایان دوره تضمین نزد کارفرما باقی خواهد ماند و مابقی همراه با ضمانت نامه پیش پرداخت پس از انجام تسویه حساب آزاد خواهد شد.

ماده هفده – حوادث قهریه :

در موارد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه سازنده از مسئولیت مبرا است مشروط بر آنکه اینگونه حوادث اولاً غیر قابل پیش بینی بوده، ثانیاً جلوگیری یا رفع آن از عهده سازنده خارج بوده، ثالثاً فعل یا ترک فعل سازنده در بروز آن موثر نبوده باشد.

ماده هجده – فسخ قرارداد :

در موارد ذیل قرارداد کارفرما قابل فسخ می باشد :
1-    تاخیرات غیر موجه بیش از ...... مدت زمان مقرر برای تحویل هر قسمت قابل تحویل از کالای موضوع قرارداد
2-    تاخیر غیر موجه بیش از ......... مدت قرارداد برای تحویل کل کالای موضوع قرارداد
3-    عدم توانایی فنی و مالی سازنده به تشخیص کارفرما
4-    واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما
5-    انحلال شرکت
6-    ورشکستگی سازنده

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ کند مراتب را کتباً به اطلاع سازنده می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی و اداری مبلغ ضمانت نامه یا سپرده حسن انجام تعهدات را به سود خود وصول و ضبط نموده و با سازنده تسویه حساب می نماید.

ماده نوزده – عدم واگذاری قرارداد :

سازنده بدون موافقت و اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد. سازنده رسماً اعلام می نماید که شمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله 22 دی ماه 1337 اصلاحیه بعدی آن نمی باشد.

ماده بیست – مالیات، عوارض، بیمه

پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض و بیمه کارکنان سازنده در ارتباط با  اجرای قرارداد به عهده سازنده می باشد و کارفرما تکلیفی در کسر آن نخواهد داشت.

ماده بیست و یک – اختلافات :

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و سازنده بروز کند اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع  قرارداد و یا مربوط به تعبیر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن باشد چنانچه طرفین نتوانند وضوع اخلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به مراجع صالحه قانونی حل و فصل خواهد شد.

ماده بیست و دو – نشانی طرفین :

کارفرما نشانی خود را ...........................
 و سازنده نشانی خود را ............................
تعیین نموده است و هر گاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ دهد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور در فوق با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل خواهد شد ابلاغ شده تلقی می گردد.

این قرارداد در ..... نسخه و ....... ماده و ...... تبصره تنظیم گردیده است و کلیه نسخ قرارداد حکم واحد را دارد.


                شرکت کارفرما                                                              شرکت سازنده به نمایندگی
              به مدیریت عاملی                                                                   آقای ........ به عنوان
                  مدیرعامل                                                                                  مدیرعامل

 

بیشتر بخوانیم:

قراردادهای ساختمانی

قرارداد خرید ملک

قرارداد خدمات رانندگی

قرارداد فروش لوازم و تجهیزات آتش نشانی+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.